Főoldal » Hírek » Hat éven keresztül lopták az áramot a Balaton parti sörözőben - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség bélyeg­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te és nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy negy­ve­nes éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő szak­kép­zett vil­lany­sze­re­lő bevo­ná­sá­val csök­ken­tet­te a vil­lany­óra fogyasz­tá­si ada­ta­it, és ezzel együtt a szol­gál­ta­tó bevé­te­lét is.

A vád­lott több mint tíz éve üze­mel­te­tett egy Bala­ton parti sörö­zőt. Az évek során kap­cso­lat­ba került egy vil­lany­sze­re­lő­vel, aki kellő szak­kép­zett­ség­gel ren­del­ke­zett ahhoz, hogy fogyasz­tás­mé­rő­ket mani­pu­lál­ni tudja. 2013-tól kez­dő­dő­en min­den évben meg­bíz­ta a tár­sát azzal, hogy az éves leol­va­sást meg­elő­ző­en a vil­lany­órát teker­je vissza az álta­la kért érté­kig. A vil­lany­sze­re­lő ezt úgy oldot­ta meg, hogy a fogyasz­tás­mé­rőt a hite­le­sí­tő plom­ba eltá­vo­lí­tá­sa után lesze­rel­te, majd lakó­he­lyé­re vitte, ahol annak szám­lá­ló­ját mecha­ni­kus módon a valós érték­nél keve­sebb érték­re állította.

A férfi a vil­lany­sze­re­lő köz­re­mű­kö­dé­sé­vel hat éven keresz­tül több mint 22.000 kWh ára­mot lopott, ami­vel a szol­gál­ta­tót közel 1 mil­lió forint­tal káro­sí­tot­ta meg. Miu­tán a nyo­mo­zó ható­ság tudo­mást szer­zett az áram­lo­pás­ról, a fel­de­rí­tést az is segí­tet­te, hogy a vil­lany­sze­re­lő­nél meg­ta­lál­tak egy olyan papírt, mely­re fel­ír­ta a vád­lott vil­lany­órá­já­nak azo­no­sí­tó­ját, és azt is, hogy a fogyasz­tás­mé­rőt milyen érték­re kell vissza­ál­lí­ta­ni (kép).

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, és vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt. A vil­lany­sze­re­lő­vel szem­ben az ügy­höz kap­cso­ló­dó másik bün­te­tő­el­já­rás­ban a Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség emelt vádat.

A fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te a kuta­tás és lefog­la­lás során.