Főoldal » Archív » Hat évnyi kényszermunkáltatás súlyos bántalmazással Ózdon

Az Ózdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 44 éves férfi ellen a sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett kény­szer­mun­ka bűn­tet­te, mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te, és mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt.

A vád­lott 2008-ban Ózdon lévő ház­tar­tá­sá­ba foga­dott egy lakó­hellyel és meg­él­he­tés­sel nem ren­del­ke­ző fér­fit azzal a meg­ál­la­po­dás­sal, hogy az elvég­zi a ház körü­li mun­ká­kat, gon­doz­za az álla­to­kat, fát vág, ezért pedig a vád­lott lak­ha­tást, három­szo­ri étke­zést biz­to­sít, és az elvég­zett munka után 3 000 Ft kész­pénzt ad.

2010-ben a vád­lott közöl­te, hogy kész­pénzt már nem ad, helyet­te dohányt és bort aján­lott, amit a befo­ga­dott sze­mély elfo­ga­dott. Ettől kezd­ve azon­ban a vád­lott a befo­ga­dott sze­mély részé­re járó havi 22 500 Ft össze­gű szo­ci­á­lis segélyt a pos­tás­tól rend­sze­re­sen átvet­te, miként a köz­mun­ká­ért járó havi 47 500 Ft össze­gű járan­dó­sá­got is azzal, hogy majd kompenzálja.

2012-től egyre dur­váb­ban beszélt a sér­tet­tel, több­ször fizi­ka­i­lag bán­tal­maz­ta, és egyre rosszabb minő­sé­gű élel­met adott neki. Elő­ször akkor bán­tal­maz­ta, ami­kor a sér­tett 8 órá­nyi köz­mun­ká­ból haza­men­ve már nem bírt kimen­ni az erdő­be fáért. Ekkor nagy erő­vel, ököl­lel bor­dá­ján meg­ütöt­te, amely­től a sér­tett két-három hóna­pon keresz­tül léleg­zés­kor szúró fáj­dal­mat érzett, de orvo­si ellá­tást nem tudott igény­be venni.

A vád­lott ezután rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta, ütle­gel­te a sér­tet­tet, azért, mert kevés fát hozott az erdőből.

2014-ben a vád­lott egy kis­mé­re­tű nyári kony­há­ba köl­töz­tet­te a sér­tet­tet, majd ami­kor az meg­pró­bált Mis­kol­con alkal­mi mun­kát talál­ni és elköl­töz­ni, vád­lott utá­na­ment egy isme­rő­sé­vel és vissza­vit­ték Ózdra. A vád­lott ekkor egy nye­les fém­la­pát­tal leütöt­te a sér­tet­tet, majd meg­rug­dos­ta, és ezt köve­tő­en élel­met is csak napon­ta két­szer adott neki.

2015-ben a sér­tett újra meg­pró­bált elköl­töz­ni, de a vád­lott ismét vissza­vit­te, és újból meg­ver­te. A köz­mun­ká­ból is leszá­mol­tat­ta, nehogy elmond­has­sa vala­ki­nek a tör­tén­te­ket. Ezt köve­tő­en 2016. őszén a vád­lott egy ásó­val pró­bált a sér­tett a fejé­re súj­ta­ni, ami­ért az nem tudott elég mély göd­röt ásni. A sér­tett véde­ke­zett, így a jobb kéz­fej közép­csont­ja­i­nak töré­ses sérü­lé­se­it szen­ved­te el, ame­lyek defor­mi­tás­sal gyógyultak.

2018. feb­ru­ár hónap ele­jén a vád­lott úgy ítél­te meg, hogy a sér­tett megint kevés fát hozott az erdő­ből, ezért acél­be­té­tes bakanccsal fejbe rúgta, amely­től a sér­tett bal felső IV-es őrlő­fo­ga gyö­ke­res­től kitört.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.