Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Hat nap alatt öt helyről lopott, 3 év fegyházat kapott érte - fotókkal

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban, több rend­be­li lopás bűn­tet­te miatt állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki hat nap alatt öt csa­lá­di és hét­vé­gi házat tört fel Cegléden.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy ceg­lé­di férfi 2018 nya­rán sza­ba­dult több éves büntetéséből.

2018 októ­ber végén Ceg­lé­den hét­vé­gi háza­kat, épü­lő­fél­ben lévő csa­lá­di háza­kat sze­melt ki. Kihasz­nál­ta, hogy a kör­nyé­ken sem­mi­fé­le moz­gás nem volt. Ajtó­kat, abla­ko­kat tört és feszí­tett be, majd bement a házak­ba, azok melléképületébe.

Ello­pott min­dent, ami sze­rin­te érté­kes volt: szer­szám­gé­pe­ket, ház­tar­tá­si gépe­ket, tyúkokat.

A férfi hat nap alatt öt hely­ről lopott, volt, ahon­nan több mint 100.000 forint érték­ben. Az egyik ház­ból csak pár ezer forin­tot érő dol­go­kat vitt el, azon­ban az ablak­ke­ret befe­szí­té­sé­vel 150.000 forint kárt oko­zott a ház tulajdonosának.

A Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói 2018. novem­ber 2-án elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a fér­fit, aki letar­tóz­ta­tás­ba került.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség több rend­be­li lopás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban 2018. novem­ber 30-án állí­tot­ta bíró­ság elé a gya­nú­sí­tot­tat. A Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság 3 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te a vád­lot­tat, aki tovább­ra is letar­tóz­ta­tás­ban maradt. A bíró­ság íté­le­te nem jogerős.