Főoldal » Hírek » Hatályban maradt az évekig Mexikóban bujkáló emberölés kísérletéért elítélt férfi jogerős büntetése - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Az ember­ölés kísér­le­te után éve­kig Mexi­kó­ban buj­ká­ló, majd elítélt férfi védői magán­szak­ér­tői véle­mény becsa­to­lá­sá­val per­újí­tást kérel­mez­tek, amit a bíró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra elutasított. 

A férfi 2001. szep­tem­ber 28-án egy budai szál­lo­dá­ban kés­sel leszúr­ta a recep­ci­óst, aki érte­sí­tet­te a szál­lo­da tulaj­do­no­sát, hogy a férfi besur­ra­nó tol­vaj. A jelen­leg 44 éves - jog­erős bün­te­té­sét töltő - fér­fit a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la 2021 janu­ár­já­ban aljas indok­ból, illet­ve cél­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 10 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az elítélt védői 2022. júli­us 12-én kelt kérel­mük­kel per­újí­tá­si eljá­rás lefoly­ta­tá­sát kez­de­mé­nyez­ték, mivel egy utóbb készült magán­szak­ér­tői véle­mény sze­rint az elítélt tudat­be­szű­kült álla­pot­ba került, ami­kor a hely­szí­nen rálőt­tek egy riasz­tó pisz­tollyal, így az elkö­ve­tés­ko­ri kor­lá­to­zott beszá­mí­tá­si képes­sé­ge okán vele szem­ben lénye­ge­sen eny­hébb bün­te­tést kel­le­ne kiszabni.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­ban utalt arra, hogy a magán­szak­ér­tői véle­mény a jog­sza­bá­lyok sze­rint szak­vé­le­mény­ként, és így új bizo­nyí­ték­ként nem vehe­tő figye­lem­be. A főügyész­ség rámu­ta­tott arra a jog­erő­sen meg­ál­la­pí­tott tény­re, hogy az elítélt nem a szál­lo­dá­ból kime­ne­kü­lé­se, hanem a rend­őr­ség érte­sí­té­sé­nek elke­rü­lé­se érde­ké­ben szúr­ta meg a recep­ci­óst. Az ügyész­ség tehát kez­de­mé­nyez­te a védői indít­vány elutasítását.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la a 2022. szep­tem­ber 20-án hozott vég­zé­sé­vel a védői per­újí­tá­si indít­ványt eluta­sí­tot­ta. Mivel a magán­szak­ér­tői véle­mény nem új bizo­nyí­ték, annak tar­tal­ma a ter­helt­nek az alap­el­já­rás­ban elve­tett véde­ke­zé­sén ala­pul, illet­ve az alap­el­já­rás­ban eljárt igaz­ság­ügyi orvos- és elme­or­vos szak­ér­tők rög­zí­tet­ték, hogy a férfi ölési maga­tar­tá­sát ijedt­sé­ge könnyí­tet­te meg, ame­lyet azon­ban a bíró­sá­gok erős fel­in­du­lás­ban elkö­ve­tett­ként nem tud­tak értékelni.

A másod­fo­kú eljá­rás a Kúri­án fog foly­ta­tód­ni, amennyi­ben az indít­vá­nyo­zók fel­leb­be­zés­sel élnek.