Főoldal » Hírek » Határon történt korrupciós bűncselekményeket lepleztek le a nyomozó ügyészek egy nagyszabású akció keretében - fotóval és rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség 2 hiva­tá­sos pénz­ügy­őr­rel, vala­mint 3 hiva­tá­sos rend­őr­rel szem­ben foly­tat nyo­mo­zást, aki­ket a nyo­mo­zó ügyé­szek a napok­ban a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont és a Készen­lé­ti Rend­őr­ség mun­ka­tár­sa­i­val együtt­mű­köd­ve, egy több hely­szí­nes akció kere­té­ben fog­tak el.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint, a Nagy­la­ki Határ­át­ke­lő­he­lyen szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őrök, illet­ve pénz­ügy­őrök az áru- és sze­mély­fu­va­ro­zást végző kül­föl­di sofő­rök­től a Magyar­or­szág­ra tör­té­nő belé­pé­sük alkal­má­val jog­ta­lan előnyt kér­tek. A rend­sze­rint 5-50 eurós vesz­te­ge­té­si pén­zért cse­ré­be, a hiva­ta­los sze­mé­lyek a gép­jár­mű­vek ellen­őr­zé­sé­re vonat­ko­zó köte­le­zett­sé­ge­i­ket megszegték.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség­nek a fen­ti­ek­kel össze­füg­gés­ben 4 kor­rup­ci­ós ese­tet sike­rült fel­tár­nia, ame­lyek­kel össze­füg­gés­ben 5 hiva­ta­los sze­mély elfo­gá­sá­ra került sor. A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség őket hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gyanúsítottként.

A nagy­sza­bá­sú akció kere­té­ben a nyo­mo­zó ügyé­szek több hely­szí­nen végez­tek kuta­tást, amely­nek során nagy össze­gű kül­föl­di valu­tát fog­lal­tak le, ami a bűn­cse­lek­mé­nyek gya­nú­ját alá­tá­masz­tot­ta. A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint több alka­lom­mal is sor került hason­ló kor­rup­ci­ós ese­tek­re, ennek vizs­gá­la­ta a nyo­mo­zás tár­gyát képezi.

A ter­hel­tek – mivel sze­mé­lyi sza­bad­sá­got kor­lá­to­zó kény­szer­in­téz­ke­dés külö­nös okai egyi­kük ese­té­ben sem áll­nak fenn – sza­bad­lá­bon védekeznek.

A fotók a szem­lén készültek.

A Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont akci­ó­ról készí­tett fel­vé­te­lei az aláb­bi lin­ket tekint­he­tők meg:

http://www.tek.gov.hu/video/media1721.mpg