Főoldal » Hírek » Hátba szúrta a barátját, mert nem volt neki szimpatikus az ismerőse- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki a laká­sán tar­tott össze­jö­ve­te­len, a hátán meg­szúr­ta egy kés­sel az álta­la meg­hí­vott egyik vendéget.

A vád­irat sze­rint, a vád­lott 2020. novem­ber 28-án késő este egye­dül ita­lo­zott a mező­kö­ves­di laká­sá­ban, majd 23 óra után, invi­tá­lá­sá­ra csat­la­ko­zott hozzá a későb­bi sér­tett, aki magá­val vitte néhány isme­rő­sét is. A más­nap haj­na­lig tartó közös ita­lo­zás­nak az vetett véget, mikor az ittas álla­pot­ban lévő vád­lott bele­kö­tött az álta­la meg­hí­vott barát­já­ba ami­att, hogy egy olyan sze­mélyt is a vád­lott laká­sá­ra hívott, aki neki nem volt szimpatikus.

A vád­lott a szó­vál­tás során előbb ököl­lel le akar­ta ütni a szo­bá­ban ülő fér­fit, de ő kitért az ütés elől. Ekkor a vád­lott a ruhá­za­tát a mell­ka­sá­nál meg­ra­gad­va fel­rán­tot­ta a sér­tet­tet, közöt­tük dula­ko­dás ala­kult ki, mely­nek során előbb neki­es­tek egy álló tükör­nek , majd ráes­tek az ágyra úgy, hogy a sér­tett került felül­re. Miu­tán a sér­tett fel­állt, távoz­ni akart és elin­dult kife­lé a ház­ból, azon­ban ami­kor a bejá­ra­ti ajtó­hoz ért, a vád­lott utol­ér­te és a nála lévő 10 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel a hátá­nak köze­pén megszúrta.

A sér­tet­tet a jelen­lé­vő isme­rő­sei első­se­gély­ben része­sí­tet­ték, orvo­si ellá­tás­ra azon­ban csak később, a dél­előt­ti órák­ban jelentkezett.

A szú­rás követ­kez­té­ben a sér­tett a hátán 8 napon belül gyó­gyu­ló, 1,5 cen­ti­mé­ter szé­les és 5 cen­ti­mé­ter mély­sé­gű sérü­lést szen­ve­dett, azon­ban a cse­lek­mény a tény­le­ge­sen bekö­vet­ke­zett­nél súlyo­sabb, 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés oko­zá­sá­ra volt alkal­mas, és a vád­lott szán­dé­ka arra is irányult.

A járá­si ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban, vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Mező­kö­ves­di Járásbíróságnak.