Főoldal » Hírek » Hátba szúrta a fiát, aztán munkába ment - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 49 éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt. Az apa egy vitát köve­tő­en kony­ha­kés­sel hátba szúr­ta a fiát. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott fele­sé­gé­vel és két fiá­val egy bor­so­di kis­te­le­pü­lés csa­lá­di házá­ban lakott. Az egyik fia mint­egy három éve rend­sze­res her­bál fogyasz­tó, amely miatt állan­dó­sul­tak a vesze­ke­dé­sek a csa­lád­ban. A fiú min­dig pénzt kért szü­le­i­től, de azt kábí­tó­szer vásár­lás­ra for­dí­tot­ta, amely­től agresszív­vá vált. Miu­tán a szü­lők már nem adtak neki pénzt, elkez­dett a ház­ból kisebb érték­tár­gya­kat elhor­da­ni, azo­kat elad­va jutott kábítószerhez.

2021. janu­ár hónap köze­pén az esti órák­ban ismét pénzt kért az apjá­tól, aki csak nagy nehe­zen adott 400 forin­tot, a fiú ekkor rög­tön elment her­bált venni, azt elfo­gyaszt­va haza­jött, és lefe­küdt alud­ni. Más­nap reg­gel a vád­lott korán kelt, mivel mun­ká­ba indult. Ész­re­vet­te, hogy a fia a kony­há­ban lévő kana­pén fek­szik, a kábí­tó­szer­fo­gyasz­tás miatt megint szó­vál­tás­ba keve­re­dett vele, majd arra uta­sí­tot­ta, hogy ha haza­jött a mun­ká­ból, akkor ott­hon talál­koz­za­nak. A fiú azon­ban vissza­szólt az apjá­nak, szi­dal­maz­ta, majd azzal fenye­get­te meg, hogy toló­szék­be rakja. A vád­lott erre annyi­ra fel­mér­ge­se­dett, hogy egy 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kony­ha­kés­sel a beta­ka­róz­va fekvő sér­tet­tet hátba szúrta.

A sér­tett egy­ál­ta­lán nem rea­gált a szú­rás­ra, rövid időn belül fel­kelt, és fáj­da­lom­ra sem panasz­ko­dott, a vád­lott azt gon­dol­ta, hogy nem okoz­ha­tott komo­lyabb sérü­lést, a kést a kony­ha­szek­rény­be tette, és elment dolgozni.

A vitá­ra kiment a kony­há­ba a sér­tett anyja is, aki­vel a fiú közöl­te, hogy az apja meg­szúr­ta, de a nő a sebet meg­néz­ve, látva, hogy alig vér­zik, letö­röl­te, bekö­töz­te, és ő is úgy gon­dol­ta, hogy nincs nagyobb baj, szin­tén mun­ká­ba indult.

A sér­tett még a reg­ge­li órák­ban rosszul lett, a szom­széd­tól kért segít­sé­get, aki érte­sí­tet­te a men­tő­ket. A szú­rás követ­kez­té­ben a bal mell­kas felett meg­nyi­tó mell­űri leve­gő­gyü­lem­mel járó köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott, amely tar­tam­ra – mivel hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re követ­te el a bűn­cse­lek­ményt – párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll.