Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Hátba szúrta lakótársát egy nagyatádi férfi - a Somogy Megyei Főügyészég sajtóközleménye-fotókkal

A Somogy Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal az 53 éves nagy­atá­di fér­fi­val szem­ben, aki egy vita során cson­to­zó­kés­sel szúr­ta hátba lakótársát.

A vád­lott 6 éve fogad­ta be nagy­atá­di ott­ho­ná­ba a sér­tet­tet. A két férfi rend­sze­re­sen fogyasz­tott alko­holt, ezért több alka­lom­mal ala­kult ki közöt­tük tett­le­ges­sé­gig faju­ló szó­vál­tás, ami alkal­man­ként odáig fajult, hogy még a rend­őrök­nek is be kel­lett avatkozni.

A sér­tett 2020 máju­sá­ban egyik isme­rő­se laká­sá­ban ita­lo­zott, és ott is töl­töt­te az éjsza­kát, ezt a vád­lott nehez­mé­nyez­te. Miu­tán a sér­tett vissza­ment a vád­lott házá­ba, heves szó­vál­tás ala­kult ki közöttük.

A vita hevé­ben a sér­tett pofon ütöt­te a vád­lot­tat, majd elfor­dult tőle. Ekkor az ittas és fel­dúlt álla­pot­ban lévő vád­lott egy 15 cm pen­ge­hosszú­sá­gú cson­to­zó­kést vett magá­hoz, és azzal a sér­tet­tet hátba szúr­ta, majd segít­ség­nyúj­tás nél­kül távo­zott a hely­szín­ről. A men­tő­ket a sér­tett egyik isme­rő­se értesítette.

A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben könnyű sérü­lé­se kelet­ke­zett, azon­ban az esz­köz­ként hasz­nált késre, a táma­dott test­tá­jék­ra és a szú­rás ere­jé­re tekin­tet­tel csak a vélet­le­nen múlt, hogy a szú­rás lét­fon­tos­sá­gú szer­vet nem ért el. A nagy­atá­di rend­őrök a vád­lot­tat még a táma­dás nap­ján elfog­ták és őri­zet­be vet­ték, míg az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te a vád­lott letartóztatását.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­hez benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bün­te­tett elő­éle­tű és a nyo­mo­zás során letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.