Főoldal » Archív » Háza mögött vadászott számszeríjjal

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség orv­va­dá­szat és lopás kísér­le­te miatt emelt vádat egy sal­gó­tar­já­ni férfi ellen, aki a kert­je végé­ben ala­kí­tott ki vadász­lest, ahon­nan szám­szer­íj­jal vadászott.

A vád­lott, aki vadá­sza­ti jogo­sult­ság­gal nem ren­del­ke­zett, 2016. júni­us 24. nap­ját meg­elő­ző­en egy vadász­lest, vala­mint takar­mány­szó­ró helyet és vad­ita­tót ala­kí­tott ki sal­gó­tar­já­ni csa­lá­di házá­nak hátsó kert­jé­ben azért, hogy a kiszórt sze­mes kuko­ri­cá­ra meg­je­le­nő vada­kat – vad­disz­nó illet­ve más nagy­vad­faj egye­de­it – elejtse.

A vadá­szat meg­könnyí­té­se érde­ké­ben az erdő­vel hatá­ros tisz­tás kapu­já­ra egy kötö­ző dró­tot erő­sí­tett, ami­nek meg­hú­zá­sá­val a vadász­les­ből is be tudta zárni a terü­le­tet. A kapun kívül és belül is kuko­ri­cát szórt a föld­re, majd a takar­mánnyal becsa­lo­ga­tott vada­kat már a kör­be­zárt terü­le­ten lőtte le számszeríjával.

2016. júni­us 24-én késő este a tulaj­do­ná­ban lévő, til­tott vadá­sza­ti esz­köz­nek minő­sü­lő szám­szer­íj­jal jog­ta­lan eltu­laj­do­ní­tás cél­já­ból egy házi­lag készí­tett, két­élű heggyel sze­relt nyíl­vesszőt lőtt a táp­lá­lék­ra érke­zett vad­disz­nó­ra. A nyíl­vessző azon­ban csak súrol­ta az állat tes­tét, majd a szom­szé­dos ház falá­ba fúró­dott. A vád­lott a vad­disz­nó elej­té­sé­vel leg­alább 100.000 forint kárt oko­zott volna a vadá­sza­ti jog jogosultjának.

Mivel a 2016. júni­us 24. nap­ját meg­elő­ző idő­szak­ban a vád­lott vad elej­té­sé­re való jogosultság- illet­ve vadász­íjá­szat­ra fel­jo­go­sí­tó enge­dély nél­kül, szám­szer­íj­jal, továb­bá nem a tör­vény által enge­dé­lye­zett vadász­nyíl­vessző­vel, és a saját háza beke­rí­tett udva­rá­ban kiala­kí­tott helyen foly­tat­ta a vadak elej­té­sé­re irá­nyu­ló tevé­keny­sé­gét, til­tott módon és til­tott vadá­sza­ti esz­köz­zel vadá­szott. Elle­ne ezért orv­va­dá­szat és lopás kísér­le­te miatt emelt vádat az ügyészség.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság hoz ítéletet.