Főoldal » Archív » Házának megszerzéséért fojtotta meg idős rokonát a debreceni nő

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a vád­lott ellen nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Törvényszéken.

Az idős sér­tett egye­dül élt deb­re­ce­ni házá­ban, gyer­me­ke nem szü­le­tett, azon­ban távo­li roko­nai vol­tak, akik­kel nem tar­tott szo­ros kapcsolatot.

A vád­lott a sér­tett egyik test­vé­ré­nek uno­ká­ja volt. Az idős nő éle­té­nek utol­só évé­ben közel fér­kő­zött hozzá, rend­sze­res segít­sé­get nyúj­tott neki, a kívül­ál­lók szá­má­ra igye­ke­zett azt a lát­sza­tot kel­te­ni és fenn­tar­ta­ni, mint­ha ő lenne a sér­tett egye­dü­li tör­vé­nyes örököse.

A sér­tett koráb­ban már vég­ren­del­ke­zett, az ira­tot a házá­ban tar­tot­ta. Ingat­la­ná­nak örö­kö­se­ként a vád­lott any­ját jelöl­te meg, aki a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se előtt meghalt.

A vád­lott anya­gi hely­ze­te 2008. évet meg­elő­ző­en jelen­tő­sen meg­rom­lott, mun­ka­he­lyét, ingat­la­nát elve­szí­tet­te és a házas­sá­ga is felbomlott.

A deb­re­ce­ni nő 2008. feb­ru­ár 6-án a dél­utá­ni órák­ban a ház kony­há­já­ban vitat­koz­ni kez­dett a sér­tet­tel, ami dula­ko­dás­sá fajult. A vád­lott ellök­te az idős asszonyt, aki a kony­ha pad­ló­já­ra esett, miköz­ben a tűz­hely sar­ká­ba bever­te a fejét. A vád­lott ekkor a föl­dön fekvő sér­tett nya­kát két kéz­zel meg­szo­rí­tot­ta, mely­nek követ­kez­té­ben az idős nő megfulladt.

A vád­lott ezután a ház­ban a vég­ren­de­let után kuta­tott, hogy azt meg­sem­mi­sít­se és ezál­tal a tör­vé­nyes örök­lé­si rend alap­ján hoz­zá­jus­son a sér­tett vagyo­ná­hoz, azon­ban az ira­tot nem talál­ta meg.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ellen a Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.