Főoldal » Archív » Házi őrizetben a kábítószert termesztő idős férfi

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja házi őri­zet­be helyez­te azt a 73 éves makói fér­fit, aki ken­dert ter­mesz­tett házá­ban, vala­mint ille­gá­li­san tar­tott fegy­vert és lőszereket.

A gyanú sze­rint a férfi makói ingat­la­ná­ban enge­dély nél­kül tar­tott egy átala­kí­tott lőfegy­vert és a hozzá tar­to­zó több mint 1500 lőszert. A laká­sá­ban tar­tott ház­ku­ta­tás során a nyo­mo­zók öt tő kan­na­bisz növényt is talál­tak, vala­mint 2,5 kg mari­hu­á­na gya­nús törmeléket.

Mind­eze­ken túl gyanú merült fel arra nézve is, hogy a férfi Makó terü­le­tén kábí­tó­szert adott el, ille­tő­leg évek óta sza­bály­ta­la­nul véte­lez­te az ára­mot a lakóingatlanban.

A járá­si ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak és a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel ren­del­je el a férfi házi őri­ze­tét, és indít­ványt tett arra is, hogy a rend­őr­ség a ter­helt moz­gá­sát nyo­mon köve­tő tech­ni­kai esz­köz­zel ellenőrizze.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adva a bíró­ság elren­del­te az idős férfi házi őrizetét.

Az ügy­ben a Makói Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyomoz.