Főoldal » Hírek » Hazudott az apa a a rendőrségen azért, hogy a lánya hazaköltözzön – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a valót­lan beje­len­tést tevő vád­lott ellen hamis vád bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vádiratot.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023. októ­ber 28-án, dél­ben a segély­hí­vó vona­lon beje­len­tet­te a rend­őr­sé­gen, hogy a lányát egy férfi Püs­pök­la­dány­ba vitte és nem tud onnan haza­jön­ni, ezért a gyer­me­ke tőle kért segít­sé­get telefonon.

A beje­len­tést köve­tő­en a rend­őrök meg­je­len­tek a vád­lott lakó­he­lyén, aki a meg­hall­ga­tá­sa során közöl­te, hogy a lánya üze­ne­te­i­ből arra követ­kez­te­tett, hogy őt fog­ság­ban tartják.

Még ugyan­azon a napon rend­őri intéz­ke­dés­re került sor Püs­pök­la­dány­ban is, ahol a rend­őrök fel­vet­ték a kap­cso­la­tot a beje­len­tő lányá­val, aki elmond­ta, hogy nem tart­ják őt fog­ság­ban, önként tar­tóz­ko­dik Püs­pök­la­dány­ban egy fér­fi­nél, aki­vel együtt élnek.

A vád­lott min­dig elle­nez­te a lánya és a püs­pök­la­dá­nyi férfi kap­cso­la­tát, és a hamis beje­len­tés­sel akar­ta elér­ni azt, hogy a lánya haza­köl­töz­zön hozzá.

A vád­lott a nyo­mo­zás során beis­mer­te tény­ál­lí­tá­sá­nak valótlanságát.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Püs­pök­la­dá­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen hamis vád bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság­ra. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat intéz­ke­dés­ként bocsás­sa próbára.