Főoldal » Hírek » Házuk felgyújtásával fenyegette meg szüleit – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kap­cso­la­ti erő­szak és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő azért, mert nem kapott pénzt kábí­tó­szer­re, bosszú­ból több­ször bán­tal­maz­ta és házuk fel­gyúj­tá­sá­val fenye­get­te meg idős szü­le­it.

A vád­irat sze­rint a szü­lei ház­tar­tá­sá­ban élő kis­kun­ha­la­si férfi rend­sze­re­sen fogyasz­tott kris­tályt, her­bált és exta­syt, ami miatt az indu­la­ta­it huza­mo­sabb ideje nem tudta kezel­ni. A vád­lott a szer utáni sóvár­gás álla­po­tá­ban 2022 őszén rend­sze­re­sen pénzt kért szü­le­i­től és ha nem kapta meg, inge­rült­té, dühös­sé vált. Miköz­ben ordí­toz­va szi­dal­maz­ta őket, több­ször a meg­ölé­sük­kel és a házuk fel­gyúj­tá­sá­val fenye­get­te meg az idős házas­párt.

2022 novem­be­ré­ben az édes­ap­ja nem adott neki pénzt, ezért a férfi bosszú­ból tel­jes súllyal ráug­rott a bot­tal köz­le­ke­dő apja láb­fe­jé­re, amellyel hóna­po­kon át vissza­té­rő fáj­dal­mat oko­zott.  Az elkö­ve­tő néhány hét­tel később szó­vál­tást köve­tő­en az édes­any­ját lök­dös­ni kezd­te, majd az asszony védel­mé­re kelő, moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott apját két­szer ököl­lel fejbe ütöt­te.

A fér­fit emel­lett több­ször kész­pénzt és húst is lopott a szü­le­i­től.

Az ügyész­ség a fér­fit kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel, továb­bá zak­la­tás, kábí­tó­szer bir­tok­lás és lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.