Főoldal » Hírek » Heroin nagykereskedőkkel szemben vádemelés - VIDEÓVAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­ira­tá­ban hár­man sze­re­pel­nek vád­lott­ként; egy kábí­tó­sze­rek nagy­ke­res­ke­del­mét végző 67 éves szerb férfi, egy ebben tevé­ke­nyen köz­re­mű­kö­dő 66 éves magyar férfi, vala­mint egy 45 éves szin­tén magyar férfi, aki a tőlük rend­sze­re­sen meg­szer­zett kábí­tó­sze­re­ket továbbértékesítette. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a szerb férfi leg­ké­sőbb 2017. év nya­rá­tól a 2019. már­ci­us 12-én tör­tént elfo­gá­sá­ig kábí­tó­sze­rek, első­sor­ban hero­in nagy­ke­res­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zott Buda­pest területén.

A szerb vád­lott az álta­la beszer­zett kábí­tó­sze­re­ket társa, a 66 éves magyar férfi XIV. kerü­le­ti laká­sán tárol­ta, ami­ért cse­ré­be havon­ta 40.000 Ft-ot - a vád­be­li idő­szak­ban össze­sen leg­alább 760.000  forin­tot - fize­tett neki.

A szerb férfi ebben a lakás­ban készí­tet­te elő a kábí­tó­sze­re­ket az érté­ke­sí­tés­re. A hero­int ada­lék­anyag­gal fel­hí­gí­tot­ta, majd kisebb, tojás vagy hen­ger for­má­jú töm­bök­be ada­gol­ta, ame­lyek­ből alkal­man­ként egy-egy dara­bot érté­ke­sí­tett a kábítószer-viszonteladással fog­lal­ko­zó vásár­lói, köz­tük har­ma­dik vádlott-társuk, a 45 éves magyar férfi részé­re. A magyar férfi leg­alább 10-14 napon­ta vásá­rolt hero­int a szerb fér­fi­tól a fen­ti­ek sze­rin­ti kisze­re­lés­ben. Ezután a meg­szer­zett hero­in egy részét tovább hígí­tot­ta, majd egy részét elfo­gyasz­tot­ta, a töb­bit pedig tovább értékesítette.

A szerb vád­lott a bűnös ügy­le­te­ket ele­in­te köz­vet­le­nül egyez­tet­te a viszont-eladókkal, majd maga intéz­te a szál­lí­tást, átadás-átvételeket is, később azon­ban mind­ez­zel – első­sor­ban azért, hogy saját tevé­keny­sé­gét lep­lez­ze – magyar tár­sát bízta meg, azzal, hogy az uta­sí­tá­so­kat tovább­ra is ő adta.

A magyar viszont­el­adó vád­lott 2019. már­ci­us 11-én tele­fo­non meg­ke­res­te a másik két vád­lot­tat azzal, hogy újabb hero­in ada­got sze­ret­ne vásá­rol­ni. Abban álla­pod­tak meg, hogy a kábí­tó­szer leszál­lí­tá­sá­ra más­nap, késő dél­után kerül sor, amely alka­lom­mal a szerb férfi is jelen volt. Ennek meg­fe­le­lő­en a kábí­tó­szer átadá­sá­ra 2019. már­ci­us 12-én, előre egyez­te­tett hely­szí­nen, egy III. kerü­le­ti par­ko­ló­ban került sor; a meg­kö­ze­lí­tő­en 200 gramm hero­in vétel­ára­ként a magyar férfi 1.200.000 forint kész­pénzt adott át.

A gép­ko­csi­ból való kiszál­lás után a vád­lot­ta­kat a rend­őrök elfog­ták. A fenti, XIV. kerü­le­ti lakás­ból rész­ben egy-, rész­ben fél kilo­gram­mos kisze­re­lé­sek­ben, össze­sen több kilo­gramm heroin-tartalmú anya­got, illet­ve annak hígí­tá­sá­ra hasz­nált ada­lék­anya­got, vala­mint nagy tisz­ta­sá­gú koka­int fog­lal­tak le.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken, a jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozva.

A kuta­tás­ról készült rend­őri – kor­ha­tá­ros – videó itt érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ujabb-harom-diler