Főoldal » Hírek » Heroinnal kereskedett két férfi Budapesten – vádemelés

A vád sze­rint a két férfi az elfo­gá­suk előtt hóna­po­kon keresz­tül árul­ta a kábí­tó­szert, amely­nek során az érté­ke­sí­tés­sel kap­cso­la­tos fel­ada­to­kat meg­osz­tot­ták egy­más között. Elfo­gá­suk­kor kábítószer-kereskedelemből szár­ma­zó, több mint 2 mil­lió forint kész­pénzt is lefog­lal­tak a nyo­mo­zók. A Fővá­ro­si Főügyész­ség fegy­ház­bün­te­tést indít­vá­nyoz velük szemben.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak - egy 43 és egy 42 éves férfi - leg­ké­sőbb 2018 novem­be­ré­től a 2019. már­ci­us 18-án tör­tént elfo­gá­su­kig hero­in­nal keres­ked­tek Buda­pest területén.

A vád­lot­tak a kábí­tó­szert az egyi­kük III. kerü­le­ti laká­sá­hoz tar­to­zó garázs­ban, vala­mint a másik vád­lott XIV. kerü­le­ti laká­sán tárol­ták, és jel­lem­ző­en ez utób­bi lakás kör­nyé­kén érté­ke­sí­tet­ték a vásár­ló­ik részé­re. Az érté­ke­sí­tés során a fel­ada­to­kat a követ­ke­ző­kép­pen osz­tot­ták meg egy­más között. A 42 éves vád­lott tar­tot­ta tele­fo­non a kap­cso­la­tot a vevők­kel, akik napi rend­sze­res­ség­gel, kons­pi­ra­tív kife­je­zé­sek hasz­ná­la­tá­val ren­del­ték meg tőle a kábí­tó­szert. Ezután előre egyez­te­tett idő­pont­ban, az átadás szo­ká­sos hely­szí­nén, egy XIV. kerü­let, Foga­ra­si úti áru­ház par­ko­ló­já­ban, vagy annak kör­nyé­kén talál­ko­zott a vásár­lók­kal, akik­től kész­pénz­ben előre begyűj­töt­te az álta­luk meg­ven­ni kívánt kábí­tó­sze­rek ellen­ér­té­két. Ezt köve­tő­en tele­fo­non fel­hív­ta a tár­sát és tájé­koz­tat­ta a vásár­lók által meg­ren­delt kábí­tó­sze­rek mennyi­sé­gé­ről, majd a vásár­lók­tól előre besze­dett vételár-összegek össze­gyűj­té­se után elment a vádlott-társa köze­li lakó­he­lyé­re. Itt átvet­te tőle a meg­ren­delt kábítószer-tételeket, ami­ket azután vissza­vitt és kiosz­tott az áru­ház kör­nyé­kén vára­ko­zó vásár­lók részére.

A 42 éves férfi a fent rész­le­te­zett, szo­ká­sos kábítószer-értékesítési menet­ren­det követ­ve, meg­je­lent az egyik vevő­vel egyez­te­tett XIV. kerü­le­ti átadá­si helyen, ahol az álta­la meg­ren­delt hero­in átadá­sá­nál a rend­őrök tet­ten érték, és ezután a tár­sát is elfogták.

A nyo­mo­zó ható­ság a vád­lot­tak­nál tar­tott kuta­tá­sok során csak­nem fél kilo­gramm hero­int, kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­sé­hez hasz­nált esz­kö­zö­ket, vala­mint kábítószer-kereskedelemből szár­ma­zó, több mint 2 mil­lió forint kész­pénzt fog­lalt le.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken, és velük szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban, továb­bá pénz­bün­te­tést és vagyon­el­kob­zást is indítványozott.