Főoldal » Hírek » Hét autót rongált meg az ittas kirgiz garázda – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás bűn­tet­te, több­rend­be­li ron­gá­lás vét­sé­ge és garáz­da­ság miatt vádat emelt egy kir­giz állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő egy éjsza­kai ita­lo­zást köve­tő­en Kecs­ke­mét bel­vá­ro­sá­ban hat gép­jár­mű szél­vé­dő­jét betör­te, míg egy­nek a vissza­pil­lan­tó tük­rét rúgta le. A vád­lott a hét autó­ban össze­sen több mint más­fél mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó kárt okozott.

A vád­irat sze­rint a férfi 2023. szep­tem­ber 1-én, haj­nal­ban, ittas álla­pot­ban sétált haza­fe­lé Kecs­ke­mét bel­vá­ro­sá­ból. Az egyik utcá­ban a nála levő alu­mí­ni­um ita­los dobozt egy szó­ra­ko­zó hely abla­ka felé rúgta, de azt nem talál­ta el. Ezután ahogy haladt a kül­vá­ros irá­nyá­ba az utcá­ban és az abból nyíló téren több autót is megrongált.

A vád­lott szán­dé­ko­san betör­te hat autó szél­vé­dő­jét, míg egy­nek a vissza­pil­lan­tó tük­rét rúgta le. Az autók­ban 80.000 - 848.000 forint közöt­ti, össze­sen más­fél mil­lió forin­tot is meg­ha­la­dó kárt okozott.

A férfi kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos cse­lek­mé­nye alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat keltsen.

A kecs­ke­mé­ti rend­őrök még az elkö­ve­tés nap­ját azo­no­sí­tot­ták, elfog­ták és őri­zet­be vet­ték az elkövetőt.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit nagyobb kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­té­vel, 6 rend­be­li kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­gé­vel, vala­mint garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja és vele szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát és Magyar­or­szág­ról tör­té­nő kiuta­sí­tá­sát indítványozta.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A rend­őr­ség által a hely­szí­ni szem­le során készí­tett fény­ké­pe­ken két betört szél­vé­dő látható.