Főoldal » Hírek » Hétszer tankolt fizetés nélkül- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 30 éves fér­fi­val szem­ben, aki hét alka­lom­mal fize­tés nél­kül haj­tott el győri ben­zin­ku­tak­ról tan­ko­lás után.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 30 éves férfi 2021 júni­u­sá­ban tizen­egy nap alatt hét­szer tan­kolt az édes­any­já­tól köl­csön­ka­pott autó­ba külön­bö­ző győri ben­zin­ku­ta­kon, ahon­nan aztán fize­tés nél­kül elhaj­tott. A férfi min­den alka­lom­mal pré­mi­um üzem­anya­got tan­kolt a jár­mű­be, és több­ször elő­for­dult, hogy egy nap alatt, pár óra elté­rés­sel két­szer is tele­tan­kol­ta az autót.

A férfi a bűn­cse­lek­mé­nyek­kel közel 90.000 forint kárt okozott.

Ezen túl a ter­helt 2021 júli­u­sá­ban egy isme­rő­se üzle­té­nek kira­ka­tát is betör­te, kb. 60.000 forint kárt okozva.

A fér­fit az ügyész­ség több rend­be­li, minő­sí­tett lopás vét­sé­gé­vel és garáz­da­ság vétés­égé­vel vádol­ja, vele szem­ben a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A nyo­mo­zást az ügy­ben a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, míg az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.