Főoldal » Archív » Hétvégi letartóztatás minősített rablás miatt

A Békés Megyei Főügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 43 éves több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű mező­kö­ves­di férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2019. júli­us 01-én éjsza­ka az utcán rabolt ki egy szín­ház­ból haza­fe­lé tartó idős nőt.

A letar­tóz­ta­tott férfi egy épí­tő­ipa­ri bri­gád tag­ja­ként, mun­ka­vég­zés cél­já­ból tar­tóz­ko­dott Szar­va­son. Tár­sá­val 2019. júli­us 01-én éjfél körü­li idő­pont­ban Szar­va­son, a Sza­bad­ság úton figyel­tek fel a 66 éves nőre, aki a Szar­va­si Víz­i­szín­ház­ból gya­lo­go­san haza­fe­lé tar­tott. A gya­nú­sí­tott már ekkor elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi a sér­tett érté­ke­it, ennek érde­ké­ben követ­ni kezd­ték az idős nőt, majd a Szar­vas, Dózsa György utcá­ban a gya­nú­sí­tott társa elő­re­si­e­tett és tájé­koz­ta­tást kért a sér­tet­től, hogy merre kell haza­fe­lé indul­ni­uk. Válasz­adás köz­ben ért oda hoz­zá­juk a gya­nú­sí­tott, aki min­den elő­ze­tes fel­szó­lí­tás nél­kül leg­alább két alka­lom­mal ököl­lel az arcán meg­ütöt­te az idős sér­tet­tet, aki ennek követ­kez­té­ben a föld­re esett és elvesz­tet­te az esz­mé­le­tét. Ezt kihasz­nál­va a gya­nú­sí­tott jog­ta­lan eltu­laj­do­ní­tás szán­dé­ká­val kivet­te a sér­tett fülé­ből az arany fül­be­va­ló­it, nya­ká­ból az arany nyak­lán­cát, ille­tő­leg a tás­ká­ját is elvet­te és távoz­tak a hely­szín­ről. A sér­tett az őt ért bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben orrcsont-törést és az áll­ka­pocs­csont több­szö­rös töré­sét szen­ved­te el, mely sérü­lé­sek egyen­ként is 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­sek.

A gya­nú­sí­tott több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, vissza­eső­nek nem minő­sü­lő bűn­is­mét­lő; jelen ügy­ben meg­ál­la­pít­ha­tó bűn­cse­lek­mé­nye­ket három másik vele szem­ben folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt követ­te el.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt került sor, más­részt, mert meg­ala­po­zot­tan tar­ta­ni lehet attól, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a sér­tett befo­lyá­so­lá­sá­val, meg­fé­lem­lí­té­sé­vel, vagy a még fel nem lelt tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök elrej­té­sé­vel, meg­sem­mi­sí­té­sé­vel a bizo­nyí­tás ered­mé­nyét veszé­lyez­tet­né, illet­ve elő­éle­té­re figye­lem­mel a bűn­is­mét­lés veszé­lye is meg­ál­la­pít­ha­tó a ter­hé­re.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja vasár­nap 1 hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát.