Főoldal » Hírek » HÉV-en utazók kezéből kapta ki a telefont - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A 35 éves férfi idén feb­ru­ár­ban 4 nap alatt 4 mobil­te­le­font lopott a buda­pes­ti HÉV-en uta­zók kezé­ből. Az első lopást aznap követ­te el, ami­kor a saját édes­any­ja kirab­lá­sa miatt vele szem­ben bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­del­tek el.

A vád­irat sze­rin­ti, a HÉV-en tör­tént lopá­sok előt­ti napok­ban, 2021. feb­ru­ár 21-én a vád­lott a saját édes­any­ja sérel­mé­re köve­tett el rab­lást. Az édes­any­ja III. kerü­le­ti szál­lás­he­lyén anya­gi jel­le­gű gon­dok miatt szó­vál­tás­ba keve­red­tek. A szó­vál­tás során a férfi meg­mar­kol­ta édes­any­ja haját és rán­gat­ta, majd több­ször vál­lon és arcon ütöt­te, miköz­ben pénzt köve­telt. Az asszony nem adta át a pénz­tár­cá­ját, amit a férfi tovább­ra is kia­bál­va köve­telt, egyre ide­ge­sebb lett és ismé­telt meg­ütöt­te az édes­any­ját. A férfi végül meg­ta­lál­ta a sér­tett nad­rág­ja és az öve közé elrej­tett pénz­tár­cá­ját a benne lévő 8 ezer forint­tal, amit elvett tőle, majd távozott.

Az édes­any­ja kirab­lá­sa miat­ti ügy­ben a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, azon­ban a nyo­mo­zá­si bíró 2021. feb­ru­ár 23-án csak bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el.

A férfi már a bűn­ügyi fel­ügye­let elren­de­lé­sé­nek nap­ján elkö­vet­te az első telefonlopást.

A vád­lott 2021. feb­ru­ár 23. és feb­ru­ár 26. között a HÉV óbu­dai vona­lán lopott. Mód­sze­re az volt, hogy a HÉV-megállóknál sze­mel­te ki áldo­za­ta­it, majd ami­kor a sze­rel­vény befu­tott az állo­más­ra, hir­te­len moz­du­lat­tal kirán­tot­ta a sér­tet­tek kezé­ből a mobil­te­le­font, majd leug­rott a kocsi­ról és elme­ne­kült. A férfi ezzel a mód­szer­rel össze­sen négy tele­font szer­zett meg, ami­ket eladott.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 35 éves fér­fit rab­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint üzlet­sze­rű lopá­sok bűn­tet­té­vel, illet­ve vét­sé­gé­vel vádol­ja. A vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban. A vád­lott az ügyész­ség újabb indít­vá­nyá­ra, azóta már letar­tóz­ta­tás­ban van.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, hogy a férfi az egyik lopást meg­elő­ző­en lemegy a sze­rel­vény­hez veze­tő lépcsőn.