Főoldal » Hírek » Hibás fékkel közlekedve sodorta el a buszmegállóban álló sértetteket - fotókkal - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki álta­la is tudot­tan hibás autó­val köz­le­ked­ve neki­üt­kö­zött egy busz­meg­ál­ló­nak. A cse­lek­mény követ­kez­té­ben ket­ten meg­hal­tak és továb­bi három kis­ko­rú sze­mély is megsérült.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő tudta, hogy a kis­te­her­au­tó­ja futó­mű és fék­rend­szer prob­lé­mái miatt a biz­ton­sá­gos köz­úti köz­le­ke­dés­re nem alkal­mas. Ennek elle­né­re 2020. szep­tem­ber 4-én Ceg­léd és Nagy­kő­rös között köz­le­ke­dett a jár­mű­vel a reg­ge­li órák­ban. Ebben az idő­ben a 441. számú főúton lévő hely­kö­zi autó­busz meg­ál­ló­ban hét sze­mély várakozott.

A meg­ál­ló köze­lé­ben az elkö­ve­tő előtt hala­dó jármű balra kívánt beka­nya­rod­ni. Irány­jel­zés mel­lett folya­ma­to­san las­sí­tott, majd meg is állt az útke­resz­te­ző­dés vona­lá­ban. Ami­kor a férfi ész­lel­te az előt­te meg­ál­ló autót fékez­ni kez­dett, de a fék­rend­szer hibá­ja miatt nem las­sult kellő mér­ték­ben az autó. Ezzel egy­ide­jű­leg a jármű balra húzott el, amit az elkö­ve­tő eltúl­zott kor­mány­moz­du­lat­tal jobb­ra kívánt kor­ri­gál­ni. Az autó a manő­ver követ­kez­té­ben irá­nyít­ha­tat­la­nul jobb­ra kez­dett sod­ród­ni és neki­üt­kö­zött a busz­meg­ál­ló fapad­já­nak. Ezután magá­val sodor­va a vára­ko­zók közül több embert egy útmen­ti fába csa­pód­va állt meg. 

A bal­eset követ­kez­té­ben az elso­dort sze­mé­lyek közül ket­ten - köz­tük egy gyer­mek - éle­tü­ket vesz­tet­ték, két továb­bi kis­ko­rú sze­mély mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got és súlyos egész­ség­rom­lást, és egy kis­ko­rú súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tő­vel szem­ben halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat.

A képek a hely­szí­nen készültek.