Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Hivatali visszaélést követett el egy korábbi kormánytisztviselő – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy koráb­ban kor­mány­tiszt­vi­se­lő­ként dol­go­zó fér­fi­val szem­ben, aki hiva­ta­los ada­to­kat adott át arra nem jogosultnak.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi kor­mány­tiszt­vi­se­lő­ként dol­go­zott főnyo­mo­zó beosz­tás­ban egy dunán­tú­li nyo­mo­zó ható­ság­nál 2018. decem­ber 31. napjáig.

Ezen minő­sé­gé­ben 2018 őszén bűn­ül­dö­zé­si ada­tok­kal is dol­go­zott, melyek közül – egy nyo­mo­zás­ban kikül­dött - meg­ke­re­sés­re érke­ző választ átadott egy olyan sze­mély­nek, aki arra nem volt jogo­sult. Az ada­to­kat ily módon meg­szer­ző sze­mély egyéb­iránt egy olyan céget veze­tett, mely adó­szak­ér­tő­ként vál­lal­ta a nyo­mo­zás­sal érin­tett Kft-re nézve kelet­ke­zett, meg­is­mer­he­tő ada­tok ellen­őr­zé­sét. A cég­ve­ze­tő tehát meg nem ismer­he­tő ada­tok­hoz is hozzájutott.

Az ada­to­kat meg­szer­ző gaz­da­sá­gi tár­sa­ság a főnyo­mo­zó­ként dol­go­zó vád­lot­tat 2019. janu­ár 1. nap­já­tól alkal­maz­ni kíván­ta, mint adó­jo­gászt. Az alkal­ma­zás­ra vonat­ko­zó meg­ál­la­po­dást 2018 októ­be­ré­ben alá is írták, az ada­tok jog­el­le­nes átadá­sa ezután tör­tént meg, tulaj­don­kép­pen a későb­bi mun­kál­ta­tó javá­ra, ezzel jog­ta­lan előnyt biz­to­sít­va neki.

Az ügyész­ség a férfi ellen hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le három évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.