Főoldal » Hírek » Hívatlan vendégek baseball ütővel, viperával - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 27 éves és egy 23 éves férfi ellen magán­lak­sér­tés és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt. A fér­fi­ak kezük­ben base­ball ütő­vel és telesz­kó­pos bot­tal bemen­tek hara­go­suk házá­ba, és a fotel­ben ülő fér­fit olyan súlyo­san bán­tal­maz­ták, hogy a bal karja eltört.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak test­vé­rek, és édes­ap­ju­kat ért vélt sére­lem meg­tor­lá­si szán­dé­ká­val 2022. ápri­lis hónap végén a késő éjsza­kai órák­ban meg­je­len­tek a sér­tett férfi mis­kol­ci házá­nál. Egyi­kük­nél base­ball ütő volt, míg a másik  telesz­kó­pos botot (vipe­rát) vitt magá­val. A nyi­tott kapun bemen­tek az udvar­ra, és a szin­tén nyit­va lévő ajtón a házba is beju­tot­tak, a házi­gaz­da a fotel­ben tele­ví­zi­ót nézett.

Ami­kor meg­lát­ta a vád­lot­ta­kat, szá­mon kérte őket, hogy hogyan jöt­tek be és mit akar­nak tőle, vala­mint fel­szó­lí­tot­ta őket, hogy távoz­za­nak. Erre mind­két férfi rátá­madt, a kezük­ben lévő esz­kö­zök­kel test­szer­te ütle­gel­ték, és azt kia­bál­ták neki, hogy „meg­halsz!” Az egyik elkö­ve­tő a telesz­kó­pos bot­tal olyan erejű ütést mért a sér­tett­re, hogy az elve­szí­tet­te az egyen­sú­lyát, neki esett a fal­nak, majd lezu­hant a föld­re. A vád­lot­tak ezt látva fel­hagy­tak a továb­bi bán­tal­ma­zás­sal és kisza­lad­tak a házból.

A sér­tett a táma­dás követ­kez­té­ben a zúzó­dá­sos és repesz­tett sérü­lé­sei mel­lett 8 napon túl gyó­gyu­ló alkar­tö­rést szen­ve­dett el.

Magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt hatá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben – akik közül az idő­sebb vád­lott bün­te­tett elő­éle­tű, míg fia­ta­labb test­vé­re bün­tet­len – fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott