Főoldal » Hírek » Hogyan működnek együtt az Uniós tagállamok az igazságügy területén?

Kép­zel­jük el azt az ese­tet, hogy Olasz­or­szág­ban német és fran­cia nya­ra­lók­tól üzlet­sze­rű mennyi­ség­ben ello­pott luxus­au­tó­kat adnak el Magyar­or­szá­gon és Romá­ni­á­ban hamis papí­rok­kal. Ilyen­kor két vagy több tag­ál­lam érin­tett egy ügy­ben, és mind­egyik csak akkor tud ered­mé­nye­sen nyo­moz­ni, az elkö­ve­tő­ket bíró­ság elé állí­ta­ni és a vagyont vissza­sze­rez­ni, ha már a nyo­mo­zás során elkez­dik a felek az együttműködést.

Dr. Venczl Lász­ló főosztályvezető-helyettes ügyész­től, a hágai szék­he­lyű Euro­just magyar nem­ze­ti tag­já­tól meg­tud­hat­juk, hogyan tör­té­nik az igaz­ság­ügyi koor­di­ná­ció a gyakorlatban.