Főoldal » Archív » Homlokcsonttörés lett a kocsmai verekedés vége

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy 19 éves és egy 39 éves mada­ra­si férfi ellen, akik 2018. május 26-án éjsza­ka egy mada­ra­si sörö­ző­ben meg­ver­ték az egyik ittas ven­dé­get és barát­ját, ami során a fia­ta­labb vád­lott kis híján élet­ve­szé­lyes sérü­lést is oko­zott a ven­dég­nek.

Az ügy sér­tett­je, egy mada­ra­si férfi egyik barát­ja tár­sa­sá­gá­ban 2018. május 26-án éjsza­ka itta­san érke­zett egy mada­ra­si sörö­ző­be, ahol tovább ita­loz­tak. A sér­tett vélet­le­nül bement a női vécé­be, ahol éppen két nő volt bent. Egyi­kük kitol­ta az ittas sér­tet­tet a mel­lék­he­lyi­ség­ből és jelez­te a pul­tos hölgy­nek, hogy a „fia­tal­em­ber nem fér a bőré­be, csi­nál­jon vele vala­mit”. A pul­tos erre távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel a sér­tet­tet és barát­ját, akik azon­ban nem akar­tak elmen­ni.

Ekkor a 39 éves vád­lott - aki a pul­tos öccse - meg­ütöt­te a sér­tet­tet, dula­kod­tak, majd az idő­sebb vád­lott az ittas fér­fit a lábá­nál fogva kihúz­ta a sörö­ző­ből. A sörö­ző előtt a föl­dön fekvő sér­tet­tet egy­szer hátul­ról ököl­lel még meg is ütöt­te. A sér­tett barát­ja is követ­te őket a sörö­ző elé.

A sér­tett és barát­ja a sörö­ző előtt han­go­san szit­ko­zó­dott és vitat­ko­zott a pul­tos nővel, ami­nek hevé­ben a sér­tett barát­ja meg­lök­te a nőt. Ezt látva az ügy másik vád­lott­ja, a pul­tos nő 19 éves fia oda­sza­ladt a sér­tett barát­já­hoz és a bal sze­mé­nél ököl­lel meg­ütöt­te. Ezután a fia­ta­labb vád­lott a sér­tett ellen for­dult és rúgni, vala­mint ököl­lel ütle­gel­ni kezd­te, majd a fel­hú­zott tér­dé­be bele­ver­te a sér­tett fejét. A sér­tett a nagy fáj­da­lom hatá­sá­ra fel­üvöl­tött, hogy „besza­kí­tot­tad a feje­met”, mire a fia­ta­labb vád­lott abba­hagy­ta a verést.

A men­tők a sér­tet­tet kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, akit más­nap meg is kel­lett műte­ni. A bán­tal­ma­zás miatt a sér­tett az orrán és a jobb sze­mén vérző zúzó­dá­so­kat, vala­mint a hom­lok­csont­já­nak több­szö­rös töré­sét szen­ved­te el. A sérü­lé­sek 8 napon túl gyó­gyul­tak, de élet­ve­szé­lyes sérü­lés­ként nyílt kopo­nya­tö­rés is kiala­kul­ha­tott volna. A sér­tett barát­ja 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett, de nem kérte a bán­tal­ma­zó­ja meg­bün­te­té­sét.

A sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­tak közül a főügyész­ség a fia­ta­labb vád­lot­tat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, míg a bűn­tár­sát garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dön­te­ni.