Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Hónapokon át terrorizálta a beteg testvérét egy solti férfi- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te vádat emelt egy férfi ellen, aki 2019 ősze és 2020 júni­u­sa között Sol­ton ittas álla­pot­ban rend­sze­re­sen szi­dal­maz­ta és bán­tal­maz­ta a beteg nővé­rét, vala­mint a sér­tett által készí­tett ételt is több­ször kiöntötte.

A vád­irat sze­rint a kap­cso­la­ti erő­szak­kal vádolt férfi egy ház­ban élt Sol­ton az idős édes­any­já­val és a beteg, enyhe szel­le­mi leépü­lés­ben szen­ve­dő nővé­ré­vel, az ügy sér­tett­jé­vel. A rend­sze­re­sen ita­lo­zó vád­lott és a sér­tett között gya­ko­ri­ak vol­tak a viták, vesze­ke­dé­sek, ami­ket itta­san a vád­lott pro­vo­kált. Ezek során a vád­lott a sér­tet­tet rend­sze­re­sen szi­dal­maz­ta és bántalmazta.

2019. szep­tem­ber köze­pén a vád­lott egy kony­ha­szek­rény­nek lökte, arcon ütöt­te, majd a kony­ha köve­ze­té­re lökte a nővé­rét, aki­nek az arcán dió nagy­sá­gú bőr­pír kelet­ke­zett. A sér­tett véde­ke­zés­ként a hasán meg­kar­mol­ta a vád­lot­tat, a rend­őr­sé­get a szom­szé­dok hív­ták ki a sér­tett kia­bá­lá­sá­ra. A rend­őrök távo­zá­sa után azon­ban a vád­lott ismét bán­tal­maz­ta, egy hoked­li­nek lökte a nővé­rét. A nő 2020 janu­ár­já­ig Duna­új­vá­ros­ba köl­tö­zött, de aztán vissza­tért Soltra.

2020 janu­ár­já­ban ismét kez­dőd­tek a konf­lik­tu­sok. Janu­ár 12-én dél­után az ittas vád­lott rátá­madt az ebé­det mele­gí­tő sér­tett­re, a lábast kikap­ta a kezé­ből és a föld­höz vágta, a sér­tet­tet pedig a föld­re lökte. A vád­lott a bal szeme alatt és az orrán meg is kar­mol­ta a nővé­rét, a továb­bi verést a vád­lott hely­szín­re hívott fia aka­dá­lyoz­ta meg. A sér­tett ekkor is nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

Hat nap­pal később az ittas vád­lott ismét a sér­tett által készí­tett ételt kifo­gá­sol­ta, azt kibo­rí­tot­ta az udvar­ra. Ezután fel­lök­te a sér­tet­tet, aki elesett és bever­te a fejét. A sér­tett nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett. A vád­lott csak az idős édes­any­juk köz­be­avat­ko­zá­sá­ra hagyott fel a sér­tett bántalmazásával.

2020. júni­us 9-én az ittas férfi ismét bele­kö­tött a sér­tett­be, azt kifo­gá­sol­va, hogy a téli­re meg­vá­sá­rolt tűzi­fa miért kug­li­ban van, miért nem haso­gat­va. A vita során a vád­lott a sér­tet­tet több­ször meg­lök­te, ami miatt nővé­re a beton­ke­rí­tés­nek neki­esett, és a jobb lábán meg­sé­rült. A vád­lott cse­lek­mé­nyét a szom­széd vette észre és érte­sí­tet­te a vád­lott fiát, aki kihív­ta a rend­őrö­ket. Ekkor a sér­tett távol­tar­tást is kez­de­mé­nye­zett a vád­lott ellen, amit a bíró­ság elrendelt.

A bün­tet­len elő­éle­tű vád­lott jelen­leg sza­bad­lá­bon várja a tár­gya­lást, őt a járá­si ügyész­ség kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.