Főoldal » Hírek » Honvágya volt, két autót is elkötött - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 27 éves körö­mi férfi ellen, aki­nek hon­vá­gya támadt, ezért egy köze­li ház udva­rá­ról két jár­mű­vet is elkö­tött, hogy hazajuthasson.

2018. decem­ber 9-én a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei férfi mun­ka­vég­zés cél­já­ból érke­zett Sal­gó­tar­ján­ba, ahol a mun­kál­ta­tó­ja a munka végez­té­vel egy pan­zi­ó­ban szál­lá­sol­ta el őt és mun­ka­tár­sa­it. A vád­lott 2018. decem­ber 11-én este élet­tár­sá­val beszélt tele­fo­non, majd a haj­na­li órák­ban – mivel élet­tár­sa hiány­zott neki és a szál­lá­son nem érez­te jól magát – úgy dön­tött, hogy haza­tér Körömre.

Bement szom­szé­dos ingat­lan nyi­tott udva­rá­ra, majd annak elle­né­re, hogy jogo­sít­vánnyal nem ren­del­ke­zik és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt is állt, egy ott par­ko­ló sze­mély­gép­jár­mű­vet az utas­tér­ben meg­ta­lált kulccsal bein­dí­tott és haza­in­dult. Ám nem jutott messzi­re, mivel néhány méter meg­té­te­le után a víz­el­ve­ze­tő árok­ba hajtott. 

A vád­lot­tat ez sem tán­to­rí­tot­ta el cél­já­tól, vissza­ment a ház udva­rá­ra és egy teher­gép­ko­csit is elkö­tött az abban hagyott kulccsal. Ezzel már Buda­pes­tig jutott, itt azon­ban az üzem­anyag kifo­gyott, így a férfi a fur­gont sza­bály­ta­la­nul, a for­gal­mat aka­dá­lyoz­va hát­ra­hagy­ta, és vonat­tal uta­zott haza. Arra a nyo­mo­zás során nem tudott magya­rá­za­tot adni, hogy Nóg­rád megyé­ből miért nem Borsod-Abaúj-Zemplén megye felé, hanem a fővá­ros irá­nyá­ba vette az irányt.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban jármű önké­nyes elvé­te­le miatt emelt vádat, mely­ben a több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a 185.000 forint bűn­ügyi költ­sé­get és a sér­tett­nek oko­zott 700.000 forint kárt is a vád­lot­tal fizet­tes­se meg.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.