Főoldal » Hírek » Horgászbotokat lopott a berettyóújfalui férfi - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki koráb­bi mun­kál­ta­tó­já­tól lopta el az értékeit.

A vád­lott koráb­ban alka­lom­sze­rű­en dol­go­zott a sér­tett­nél és a berettyó­új­fa­lui házá­ban is járt, így tudta, hogy a férfi a mel­lék­épü­let­ben érté­kes hor­gász­fel­sze­re­lést tárol. Mivel a vád­lott nem volt meg­elé­ged­ve a szá­má­ra kifi­ze­tett pénz­zel, elha­tá­roz­ta, hogy ellop­ja a felszerelést.

2022. feb­ru­ár 5-én 23 óra körül a vád­lott a kerí­té­sen átmá­szott a sér­tett udva­rá­ra és a mel­lék­épü­let­ből ello­pott 18 darab, külön­bö­ző már­ká­jú és típu­sú hor­gász­bo­tot és spicc­bo­tot. A férfi a cse­lek­mé­nyé­vel össze­sen 131.000 forint kárt oko­zott a sér­tett­nek, ami tel­jes egé­szé­ben meg­té­rült, ugyan­is a Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság vala­mennyi botot lefog­lal­ta és vissza­ad­ta a sértettnek.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben magán­lak­sér­tés bűn­tet­te és kisebb érték­re elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban a járá­si ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság az ügy­ira­tok tar­tal­ma alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést és a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.

A nyo­mo­zó ható­ság által a lefog­lalt hor­gász­bo­tok­ról készí­tett fény­kép­fel­vé­tel itt tekint­he­tő meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-ugy-horgaszbotokat-lopott