Főoldal » Hírek » Hosszú évekig rács mögött marad a gyermekét szexuálisan zaklató jászárokszállási férfi - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta az első­fo­kú bíró­ság íté­le­té­ben kisza­bott bün­te­tést annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, aki hóna­po­kon keresz­tül sze­xu­á­li­san molesz­tál­ta a leánygyermekét. 

Az első­fo­kon eljárt Szol­no­ki Tör­vény­szék a ter­hel­tet sze­xu­á­lis erő­szak, sze­xu­á­lis vissza­élés és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt 14 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, továb­bá meg­szün­tet­te a szü­lői fel­ügye­le­ti jogát a sér­tett­ként sze­rep­lő kis­ko­rú gyer­me­kei vonatkozásában.

Az immár jog­erős első­fo­kú íté­let sze­rint a férfi 2017 feb­ru­ár­já­tól 2017 decem­be­ré­ig Jász­árok­szál­lá­son ittas álla­pot­ban rend­sze­re­sen sze­xu­á­li­san zak­lat­ta a 12 éves leány­gyer­me­két. Ezen túl­me­nő­en a vád­lott alkal­man­ként a kis­lá­nyát, és annak két évvel idő­sebb fiú­test­vé­rét is bán­tal­maz­ta, illet­ve folya­ma­to­san elha­nya­gol­ta a gondozásukat.

Az első­fo­kú íté­let ellen a férfi és védő­je rész­ben fel­men­tés, rész­ben eny­hí­tés érde­ké­ben jelen­tett be fellebbezést.

A másod­fo­kon eljárt Sze­ge­di Íté­lő­táb­la, oszt­va a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ját meg­ala­po­zott­nak tar­tot­ta az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét, és a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát ará­nyos­nak ítél­ve nem tar­tot­ta indo­kolt­nak annak eny­hí­té­sét sem.