Főoldal » Hírek » Hotelig követte, majd lökdöste és felpofozta volt élettársát - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Garáz­da­ság vét­sé­ge és zak­la­tás bűn­tet­te miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a külö­nös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki volt élet­tár­sát az utcán bán­tal­maz­ta. Leg­utóbb egy hote­lig követ­te, az elő­tér­ben meg­lök­te, majd felpofozta. 

A vád­irat sze­rint a férfi és a nő élet­tár­sak vol­tak, azon­ban a nő sza­kí­tott a fér­fi­val, aki ezt kép­te­len volt elfogadni.

A sér­tett 2022. már­ci­us 16-án Esz­ter­gom­ban sétált, ami­kor meg­je­lent a férfi, aki kér­dő­re vonta, hogy miért nem békül­nek ki, illet­ve miért nem vála­szol az üze­ne­te­i­re. A nő közöl­te, hogy nem akar­ja újra­kez­de­ni, mire a férfi pofon ütöt­te, majd több­ször test­szer­te ököl­lel meg­ütöt­te, gyom­ron, illet­ve hátba rúgta. A nőnek 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei keletkeztek.

A férfi 2022. júni­us 12-én a nőt tele­fo­nos alkal­ma­zá­son keresz­tül testi épség elle­ni cse­lek­ménnyel fenye­get­te, amely a sér­tett­ben komoly félel­met keltett.

2022. júni­us 13-án a nő talál­ko­zott a fér­fi­val, közöt­tük szó­vál­tás ala­kult ki. A férfi meg­pró­bált bele­rúg­ni a nőbe, majd kis erő­vel meg­fe­jel­te a hom­lo­kát, tenyér­rel arcon ütöt­te. A nő a hotel felé indult, ahova a férfi követ­te. Ami­kor a nő belé­pett bejá­ra­ti ajtón, a férfi meg­lök­te. A hotel belső részé­ben a férfi  tenyér­rel arcon ütöt­te a sér­tet­tet és trá­gár sza­vak­kal illet­te. A nőnek sérü­lé­se nem lett.

Az ügyész­ség a két rend­be­li garáz­da­ság vét­sé­ge és zak­la­tás bűn­tet­te miatt benyúj­tott vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje. 

A vide­ón a hotel­be­li lök­dö­sés látható.