Főoldal » Hírek » Húsklopfolóval rongált - vádemelés - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye - videóval

A vád sze­rint egy 24 éves férfi tavaly ápri­lis­ban Újbu­dán, a Kelen­föl­di pálya­ud­var­nál és az Etele téren egy hús­klop­fo­ló bárd­dal több csomag-, illet­ve jegy­ki­adó auto­ma­tát, vala­mint egy hir­de­tő­táb­lát is meg­ron­gált. A férfi a ron­gá­lás­sal össze­sen több mint 2 mil­lió forint kárt okozott.

A vád­irat sze­rint a 24 éves férfi 2021. ápri­lis 5-én haj­nal­ban a XI. kerü­let, Kelen­föl­di pálya­ud­var alul­já­ró­já­ban itta­san, egy hús­klop­fo­ló bárd­dal betör­te több jegy­ki­adó auto­ma­ta kijel­ző­jét, vala­mint egy cso­ma­g­au­to­ma­ta kijel­ző­jét és érin­tő­kép­er­nyő­jét. A vád­lott továb­bá a pálya­ud­var terü­le­tén egy hir­de­tő­táb­la üveg­fe­lü­le­tét, vala­mint az Etele téren egy cso­mag­ki­a­dó auto­ma­ta érin­tő kép­er­nyő­jét is betör­te. A vád­lott dühön­gő, agresszív maga­tar­tá­sát a busz­vég­ál­lo­más biz­ton­sá­gi szol­gá­la­ta ész­lel­te, majd ami­kor követ­ni kezd­ték a vád­lot­tat, az futva elmenekült.

 

A vád­lott a ron­gá­lás­sal 5 tár­sa­ság­nak, össze­sen több mint 2 mil­lió forint kárt okozott.

 

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit ron­gá­lás bűn­tet­té­vel, illet­ve vét­sé­gé­vel vádol­ja. A kerü­le­ti ügyész­ség arra tett indít­ványt a vád­irat­ban, hogy a bíró­ság az ügy­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hoz­zon érde­mi dön­tést, a vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés­sel bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, amely­nek vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re füg­gessze fel.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len a vád­lott moz­gá­sa, agresszív visel­ke­dé­se lát­ha­tó. A videó az Ügyész­ség hiva­ta­los You­tu­be csa­tor­ná­ján, az aláb­bi lin­ken megtekinthető: