Főoldal » Hírek » Húsklopfolóval törte be a testvére fejét a fiatalember - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győr-Moson-Sopron Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki azért esett neki egy éjje­li órán a test­vé­ré­nek, mert test­vé­re tény­ke­dé­se miatt beszű­rő­dött a szo­bá­já­ba a fény a kulcs­lyu­kon keresztül.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a jelen­leg 21 éves férfi két fiú­test­vé­ré­vel és édes­any­juk­kal él együtt Győr­ben. A test­vé­rek között gyer­mek­ko­ruk óta rossz a viszony.

Tavaly janu­ár egyik éjje­lén a vád­lott és a sér­tett azon vesz­tek össze, hogy a mun­ká­ból haza­té­rő leg­idő­sebb test­vér fel­kap­csolt vil­lany mel­lett tevé­keny­ke­dett a folyo­són, ami miatt a kulcs­lyu­kon keresz­tül beszű­rő­dött a fény az öccse szobájába.

A prob­lé­ma miatt a test­vé­rek elő­ször vesze­ked­ni kezd­tek amel­lett, hogy a vil­lanyt fel-le kap­csol­gat­ták, majd a vád­lott kiment a kony­há­ba, elő­vett egy fém hús­klop­fo­lót és azzal tért vissza az éppen hajol­ga­tó báty­já­hoz, akit tar­kón ütött.

Az ütés­től a seb azon­nal vérez­ni kez­dett, a sér­tett pedig bebo­rult a für­dő­szo­bá­ba, ahol két kéz­zel véde­kez­ni pró­bált a még min­dig a fejét táma­dó test­vé­re üté­sei ellen. A követ­ke­ző üté­sek emi­att fején, vál­la­in, kar­ján, fel­ső­tes­tén érték őt.

A táma­dás­nak a har­ma­dik test­vé­rük érke­zé­se vetett véget.

A sér­tett a táma­dás követ­kez­té­ben nyolc napon túli gyógy­tar­ta­mú sérü­lést szen­ve­dett. A bán­tal­ma­zás azon­ban alkal­mas volt az elő­idé­zett­nél súlyo­sabb, akár élet­ve­szé­lyes vagy mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző sérü­lés lét­re­ho­zá­sá­ra is.

A vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A nyo­mo­zást az ügy­ben a Győr-Moson-Sopron Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai végez­ték el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Tör­vény­szék fogja az ügy­ben meghozni.