Főoldal » Hírek » Idén hazánkban rendezik a THEMIS versenyt

Fia­tal kol­lé­gá­ink egy nagyon érde­kes, jog­ha­tó­sá­gi téma­kör­ben mére­tik meg magu­kat az idei nem­zet­kö­zi THEMIS ver­se­nyen.

Az ügyész­ség rend­sze­re­sen részt vesz a THEMIS ver­se­nyen, nincs ez más­ként idén sem. Az igaz­ság­szol­gál­ta­tás­ban dol­go­zó pálya­kez­dő jogá­szok részé­re az Euró­pai Igaz­ság­ügyi Kép­zé­si Háló­zat (EJTN) ren­de­zi meg a ver­senyt, ame­lyen euró­pai jogi kér­dé­sek kap­csán mérik össze a tudá­su­kat angol nyel­ven a fia­ta­lok.

Idén május 16-19. között a Leg­főbb Ügyész­ség a Dísz­te­rem­ben ad ott­hont e ran­gos ese­mény elő­dön­tő­jé­nek, melyet dr. Polt Péter leg­főbb ügyész nyi­tott meg.

A magyar ügyész­sé­gi csa­pa­tot dr. Csáki Ádám (Buda­pes­ti IX. kerü­le­ti Ügyész­ség), dr. Kmety­kó Zol­tán (Buda­pes­ti VI és VII. kerü­le­ti Ügyész­ség) és dr. Virág Pat­rik (Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség) fogal­ma­zók kép­vi­se­lik, a dol­go­za­tuk témá­ja jog­ha­tó­sá­gi össze­üt­kö­zé­sek az Euró­pai Ügyész­ség­gel. A csa­pa­tot dr. Péter Zol­tán leg­főbb ügyész­sé­gi ügyész készí­tet­te fel.

A fia­ta­lok dol­go­za­ta itt olvas­ha­tó: https://traininghub.ejtn.eu/seminars-and-webinars/listing/1340-semi-final-a-eu-and-european-criminal-procedure

Min­den részt­ve­vő­nek sike­res ver­seny­zést kívá­nunk!