Főoldal » Archív » Idős asszonyt fosztott ki az utcán – vádemelés egy kiskunhalasi férfi ellen

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy tizen­nyolc éves kis­kun­ha­la­si férfi ellen, aki 2019. decem­ber 10-én Kis­kun­ha­la­son kerék­pá­roz­va kifosz­tott egy het­ven­két éves hely­bé­li asszonyt.

A vád­irat sze­rint a tizen­nyolc éves vád­lott 2019. decem­ber 10-én, kora dél­után, Kis­kun­ha­la­son kerék­pá­ro­zott, ami­kor ész­re­vet­te az előt­te, vele egy irány­ba hala­dó, het­ven­két éves sér­tet­tet, aki szin­tén kerék­pár­ral köz­le­ke­dett. A fia­tal­em­ber a kerék­pár­já­val az idős asszony mellé haj­tott, majd a kerék­pár kor­má­nyán lévő kosár­ból kikap­ta és ellop­ta a sér­tett bevá­sár­ló­tás­ká­ját. A tás­ká­ban a sér­tett pénz­tár­cá­ja, ira­tai és 4.000 forint kész­pénz volt.

A sér­tett a korá­nál fogva a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra csak kor­lá­to­zot­tan volt képes. A vád­lott mind­ezek után a zsák­má­nyá­val elme­ne­kült, majd a lakó­he­lyén a tás­kát a pénz­tár­cá­val együtt elrej­tet­te. A rend­őrök azon­ban a kifosz­tás­sal szer­zett érté­ke­ket lefog­lal­ták és vissza­ad­ták jogos tulaj­do­no­sá­nak, így a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott közel 7.000 forint kár megtérült.

A rend­őrök a vád­lot­tat még a kifosz­tás nap­ján őri­zet­be vet­ték, majd a bíró­ság letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te. A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű férfi külö­nös vissza­eső­ként, egy koráb­bi fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el a kifosztást.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben azzal, hogy a koráb­bi fel­füg­gesz­tett fog­ház vég­re­haj­tá­sát is el kell ren­del­ni. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.