Főoldal » Hírek » Idős asszonyt fosztott ki egy házaló kereskedő – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki egy 86 éves asszony­hoz sző­nyeg­áru­sí­tás ürü­gyé­vel bejut­va, ellop­ta a befőt­tes üveg­ben tar­tott 1 mil­lió forint spó­rolt pénzét.

A vád sze­rint a mogyo­ró­di férfi egy hónap­pal azután, hogy egy koráb­bi - szin­tén kifosz­tás miatt kisza­bott - bör­tön­bün­te­tés fel­füg­gesz­té­sé­nek pró­ba­ide­je lejárt, 2022. decem­ber 6-án, dél­után meg­je­lent a 86 éves sér­tett kecs­ke­mé­ti házá­nál. A sző­nye­gek­kel háza­ló elkö­ve­tő leszó­lí­tot­ta az éppen haza­té­rő idős asszonyt, akit egé­szen a nap­pa­li­ig bekí­sért, miköz­ben sző­nyeg­vá­sár­lás­ra pró­bál­ta ráven­ni. Ami­kor a sér­tett a szo­bá­ban lévő szek­rény ajta­ját kinyi­tot­ta, a vád­lott ész­re­vet­te a pol­con lévő, pénz­zel teli befőt­tes­üve­get. Kihasz­nál­va a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re és elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes áldo­za­ta figyel­met­len­sé­gét, a férfi elvet­te a szek­rény­ből az üve­get a benne lévő 1 mil­lió forint spó­rolt kész­pénz­zel, majd távo­zott az ingatlanból.

A vád­lott a nyo­mo­zás során az oko­zott kárt megtérítette.

Az ügyész­ség a fér­fit kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotó­kon a spó­rolt pénz rej­te­ké­ül szol­gá­ló szek­rény, vala­mint a sző­nyeg­árus férfi távo­zá­sa­kor a sér­tett­nél felej­tett sző­nyeg látható.