Főoldal » Hírek » Idős, beteg édesanyját ölte meg a hatvani férfi - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Megyei Főügyész­ség bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál és fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 52 éves elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se során egy tizen­há­rom cen­ti­mé­ter élhosszú­sá­gú sza­bó­ol­ló­val több­ször lesúj­tott az ágy­ban fekvő édesanyjára.

A vád­irat sze­rint a vád­lott Hat­van­ban hosszabb idő óta élt együtt egy tár­sas­há­zi lakás­ban 84 éves édes­any­já­val, aki­nél idős korá­ra gyó­gyít­ha­tat­lan meg­be­te­ge­dés ala­kult ki, mely miatt folya­ma­tos ápo­lás­ra és gon­do­zás­ra szo­rult. Az ennek során szük­sé­ges teen­dő­ket gyer­me­ke látta el körü­löt­te, ami­ért ápo­lá­si díj­ban része­sült. Ez gya­kor­la­ti­lag az egyet­len állan­dó jöve­de­lem­for­rá­sát jelen­tet­te, de félő volt, hogy elve­szí­ti azt, mivel az ille­té­kes gyám­ha­tó­ság a beteg nő inté­ze­ti elhe­lye­zé­sé­ről határozott.

A vád­lott maga depresszív sze­mé­lyi­ség­za­var­ban szen­ved, ami fel­té­te­lez­he­tő­en sze­re­pet ját­szott abban, hogy 2021 kará­cso­nyát köve­tő napon öngyil­kos­sá­got kísé­relt meg azért, mert az élet­hely­ze­tét kilá­tás­ta­lan­nak ítél­te. Pár napos gyógy­ke­ze­lés után a kór­ház­ból haza­tér­ve dön­tött úgy, hogy végül nem magát, hanem az any­ját öli meg.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­re 2022. janu­ár 6-án dél­előtt nem sok­kal azt köve­tő­en került sor, hogy az inté­ze­ti elhe­lye­zés kap­csán szük­sé­ges COVID tesz­te­lést a sér­tet­ten elvég­ző egész­ség­ügyi dol­go­zók távoz­tak a hat­va­ni lakás­ból. Ekkor a ter­helt magá­hoz vette a sza­bó­ol­lót és azzal min­den előz­mény nél­kül mell­ka­son szúr­ta, vala­mint a nya­kán és a fején több­ször meg­vág­ta a sér­tet­tet. A köze­pes erejű mell­ka­si szú­rás elér­te a szí­vet, emi­att nagy inten­zi­tá­sú mell­űri vér­zés­sel járt, ami néhány per­cen belül az asszony halá­lá­hoz vezetett.

A Heves Megyei Főügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál és fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja az elkö­ve­tőt és ezért fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra, köz­ügyek­től eltil­tás­ra tett indít­ványt a vád­ira­tá­ban, emel­lett elkob­zást is indít­vá­nyo­zott a letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­helt­tel szemben.