Főoldal » Hírek » Idős, beteg embert fosztottak ki – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik egy idős, beteg ember álla­po­tát kihasz­nál­va vet­ték el tőle a pénztárcáját.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint az élet­tár­si kap­cso­lat­ban élő 37 éves férfi és a 34 éves nő 2024 janu­ár­já­ban a sop­ro­ni vas­út­ál­lo­má­son figyel­tek fel a 87 éves, padon pihe­nő sér­tett­re, aki épp a kór­há­zi keze­lé­sé­ről tar­tott haza. Fel­is­mer­ve a sér­tett rossz egész­sé­gi álla­po­tát és idős korát úgy tet­tek, mint­ha segí­te­ni akar­nánk, azon­ban a nő eköz­ben a sér­tett tás­ká­já­ból kive­tet­te a pénz­tár­cá­ját, mely­ben 100.000 forint, vala­mint a sér­tett bank­kár­tyá­ja és mel­let­te a PIN kód is benne volt.

Az ezt köve­tő napok­ban a ter­hel­tek a bank­kár­tyá­val több­ször is fizet­tek, illet­ve vet­tek fel kész­pénzt, több mint 500.000 forint kárt okozva.

A cse­lek­ményt köve­tő­en pár nap­pal később a ter­hel­te­ket elfog­ták, de a kár nem térült meg.

Az elfo­gá­suk óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak ellen az ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és a bank­kár­tyá­val vissza­élés miatt emelt vádat, velük szem­ben a hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként hét és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.