Főoldal » Archív » Idős édesanyját ölte meg, letartóztatását indítványozták

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy nő letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint idős édes­any­ját több, mint ötven kés­szú­rás­sal ölte meg.

Az ügy közel nyolc­van éves sér­tett­jét lánya, az ügy gyanúsított­ja ápol­ta közös lakó­he­lyü­kön egy Pest megyei településen.

A gyanú sze­rint 2020. ápri­lis 6. nap­ján, késő dél­után, a sér­tet­tet az ittas lánya a lakás­ban egy kony­ha­kés­sel több, mint ötven­szer mell­ka­son szúr­ta, aki ennek követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A gya­nú­sí­tott pár órá­val később maga jelen­tet­te be a tet­tét a rend­őr­sé­gen és a mentőknél.

Az ügy­ben az elkö­ve­tőt külö­nös kegyet­len­ség­gel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tettével gya­nú­sít­ja a Pest Megyei Rend­őr-főkapi­tány­ság.

A Pest Megyei Főügyész­ség kez­de­mé­nyez­te a nő letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, mivel a cse­lek­mény miatt kiszab­ha­tó bün­te­tés kima­gas­ló­an magas téte­le miatt fenn­áll a szö­kés és elrej­tő­zés veszélye.