Főoldal » Archív » Idős embereket károsított meg a letartóztatott férfi

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a 46 éves kapos­vá­ri fér­fi­nak, aki 2018 tava­szán és nya­rán úgy­ne­ve­zett mozgó bűnö­ző­ként idős sér­tet­te­ket káro­sí­tott meg.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a férfi 2018 ápri­li­sá­ban és júli­u­sá­ban Békés­csa­bán, míg 2018 augusz­tu­sá­ban Mező­kö­ves­den magát az áram­szol­gál­ta­tó mun­ka­tár­sá­nak kiad­va jutott be a 79, a 80, és a 82 éves sér­tet­tek ott­ho­ná­ba. A férfi a sér­tet­tek idős korát kihasz­nál­va figyel­mü­ket elte­rel­te, és tőlük össze­sen 970.000 forint érték­ben szer­zett meg kész­pénzt és ékszert, ami­vel a kifosz­tás bűn­tet­tét követ­te el.

A letar­tóz­ta­tás kez­de­mé­nye­zé­sé­re azért került sor, mert a fér­fi­val szem­ben ugyan­ilyen bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 2017 júli­u­sá­ban és 2018 janu­ár­já­ban vádat emel­tek Sár­vá­ron és Veszp­rém­ben, így meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el. A férfi mun­ka­nél­kü­li és mivel az ország külön­bö­ző pont­ja­in köve­tett el hason­ló bűn­cse­lek­mé­nye­ket, a szö­ké­sé­től is tar­ta­ni lehet. Fenn­áll a veszé­lye az eljá­rás jelen­le­gi sza­ka­szá­ban annak is, hogy a férfi sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén az idős sér­tet­te­ket befolyásolná.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyész­ség állás­pont­já­val egyet­ért­ve a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát 1 hónap­ra elrendelte.