Főoldal » Hírek » Idős férfi rabolt egy boltból - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy idős férfi ellen, aki a vád sze­rint áru­cik­ke­ket lopott el egy vegyes üzlet­ből, majd az őt utol­érő eladó­val és biz­ton­sá­gi őrrel dula­kod­ni kez­dett az utcán.

A vád sze­rint a 60 év körü­li férfi tavaly ősszel betért az ott­ho­ná­hoz közel talál­ha­tó vegyes üzlet­be, ahon­nan külön­fé­le áru­cik­ke­ket lopott el. Emi­att követ­te őt az utcá­ra az egyik eladó és szólt az üzlet biz­ton­sá­gi őré­nek is.

Az utcán a férfi az eladó höl­gyet az áru­cik­kek meg­tar­tá­sa érde­ké­ben több­ször fejbe ütöt­te a nála lévő háti­zsák­kal, miköz­ben a másik kezé­ben lévő bevá­sár­ló­ko­sa­rat és annak tar­tal­mát a hölgy és a biz­ton­sá­gi őr meg­pró­bál­ták tőle visszavenni.

A hölgy fej­bő­re az üté­sek­től fel­sza­kadt, azt össze kel­lett varr­ni. Sérü­lé­se nyolc napon belü­li gyógytartamú.

A dula­ko­dás során az áru­cik­kek nagy részét sike­rült az üzlet­be vissza­vin­ni, egy részük azon­ban a jár­dá­ra borult, egy üveg bor pedig össze­tört. A kibo­rult tár­gya­kat a férfi fel­vet­te a föld­ről, elrak­ta, majd távo­zott a hely­szín­ről. Az elkö­ve­tő elfo­gá­sá­ra utóbb, elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján került sor.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit rab­lás bűn­tet­té­vel és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. Vele szem­ben 10 év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai végez­ték el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.