Főoldal » Hírek » Idős házaspárt fosztott ki - fotókkal - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki a múlt ősszel Sze­ge­den, egy nyug­dí­jas házas­pár­hoz állí­tott be köl­csön vissza­fi­ze­tés ürü­gyén, majd figyel­mü­ket elte­rel­ve érté­ke­ik­kel távo­zott tőlük.

A vád­irat sze­rint 2021. novem­ber 11-én, a déli órák­ban a vád­lott meg­je­lent a haj­lott korú házas­pár laká­sán, ahol a neki ajtót nyitó fér­fi­nak azt mond­ta, hogy a koráb­ban tőlük kapott köl­csönt érke­zett vissza­ad­ni. Miu­tán been­ged­ték, a nő a nap­pa­lin át egye­ne­sen a kony­há­ba ment. Itt leült, és egy pohár vizet kérve már azt adta elő, hogy való­já­ban nem pénzt hozott, hanem újra köl­csön­re lenne szük­sé­ge, mert az autó­já­val kül­föl­dön karam­bo­lo­zott. Az újabb köl­csön adá­sát a házas­pár már meg­ta­gad­ta, ezért a vád­lott távo­zott, de előt­te még ész­re­vét­le­nül egy váll­tás­ká­ból pénz­tár­cát, vala­mint egy éksze­res doboz­ból több arany ékszert is magá­hoz vett.

A sér­tet­tek idős koruk­nál fogva a bűn­cse­lek­mény ész­le­lé­sé­re illet­ve elhá­rí­tá­sá­ra nem vol­tak képe­sek, s annak elkö­ve­té­sé­vel a vád­lott nekik 344.000 forint kárt oko­zott, mely ezi­dá­ig nem térült meg.

A vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­té­vel, vala­mint – a tár­cá­val együtt elvett iga­zol­vá­nyok­ra és bank­kár­tyá­ra figye­lem­mel – köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel és készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz vét­sé­gé­vel vádolja.

Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség 3 év bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt arra az eset­re, ha a kifosz­tás miatt koráb­ban, más ügy­ben már elítélt vád­lott a bíró­sá­gon beis­me­ri bűnös­sé­gét és lemond tár­gya­lás­hoz fűző­dő jogáról.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­helt bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.