Főoldal » Archív » Idős ismerőseit bántalmazta – letartóztatásba került

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség egy 49 éves Nóg­rád megyei férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta, aki a neki lak­ha­tást biz­to­sí­tó isme­rő­se­it bántalmazta.

Az eljá­rás eddi­gi ada­tai sze­rint a férfi a nyug­dí­jas sér­tet­tek udva­rán fel­ál­lí­tott sátor­ban él élet­vi­tel­sze­rű­en, miköz­ben ita­lo­zó élet­mó­dot folytat.

2020. május 18-án, este fél 6 körül a sér­tet­tek házá­nak ajta­ját berúg­va oda bement és dühöng­ve össze­tör­te a lakás beren­de­zé­si tár­gya­it, vala­mint az idős fér­fit és a moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott nőt bán­tal­maz­ta is: az asszonyt pofon ütöt­te, majd egy fel­mo­só­fa nye­lé­vel a fejé­re ütött, míg a fér­fit ököl­lel bán­tal­maz­ta, utána kilök­te az udvar­ra, ahol a férfi a lökés miatt elesett. Az elkö­ve­tő a föl­dön fekvő sér­tett fejét tovább ütöt­te, majd a sér­tet­tet fejbe rúgta.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a nő az arcán zúzott sérü­lé­se­ket, míg az idős férfi nyolc napon belü­li gyógy­tar­ta­mú kopo­nya­zú­zó­dást szen­ve­dett, azon­ban a bán­tal­ma­zás mód­já­ra tekin­tet­tel fenn­állt a súlyo­sabb sérü­lés kelet­ke­zé­sé­nek a lehe­tő­sé­ge, mely­nek elma­ra­dá­sa kizá­ró­lag a sze­ren­csé­nek volt köszönhető.

A gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nye a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te kísér­le­té­nek és véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek vagy meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak meg­aka­dá­lyo­zá­sa, vala­mint a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben elrendelte.