Főoldal » Hírek » Idős nőt rabolt ki az utcán, pár óra alatt elfogták – rendőrségi videóval – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Rác­ke­vei Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint Kis­kun­lac­há­zán, az utcán rabolt ki egy idős, moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott asszonyt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2023. júli­us 25-én, reg­gel, az elkö­ve­tő Kis­kun­lac­há­zán az utcán követ­ni kezd­te a járás­se­gí­tő esz­köz­zel gya­lo­go­san köz­le­ke­dő, 80 év felet­ti sértettet.

Miu­tán utol­ér­te, beszél­ge­tést kez­de­mé­nye­zett vele és kérte, hogy adja oda neki a nya­ká­ban lévő arany­lán­cot. Ami­kor az idős nő közöl­te, hogy nem adja oda, a férfi annyit mon­dott, hogy „dehogy­nem”, ezzel együtt az egyik kezé­vel ráfo­gott a sér­tett tar­kó­já­ra, a fejét pedig hátra húzta. A sér­tett ekkor meg­fog­ta a lán­cot, hogy a férfi ne tudja elven­ni, azon­ban az elkö­ve­tő a sza­ba­don lévő kezé­vel azt meg­ra­gad­va kitép­te a sér­tett nya­ká­ból és azzal elme­ne­kült. A meg­szer­zett 150.000.- forint érté­kű nyak­lán­cot még aznap dél­előtt érté­ke­sí­tet­te 35.000,- forintért.

A cse­lek­mény miatt a sér­tett az ujja­in és a nya­kán hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A rác­ke­vei rend­őrök néhány órán belül elfog­ták a fér­fit, akit rab­lás bűn­tet­te miatt hall­gat­tak ki gyanúsítottként.

A Rác­ke­vei Járá­si Ügyész­ség kez­de­mé­nyez­te letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét a jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa és a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt.

Az elkö­ve­tő elő­ál­lí­tá­sá­ról készült rend­őr­sé­gi videó illet­ve az arany­lánc­ról készült fotó az aláb­bi lin­ken található:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/eselyt-sem-hagytak