Főoldal » Archív » Idős rokont rabolt ki a fiatalkorú vádlott és társa

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re, elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő­vel és fel­nőtt tár­sá­val szem­ben, akik egyi­kük 94 éves déd­ap­ját rabol­ták ki.

A vád sze­rint a vád­lot­tak, akik uno­ka­test­vé­rek, miu­tán meg­tud­ták, hogy nyug­dí­ja érke­zett a fia­tal­ko­rú vád­lott déd­ap­já­nak, 2018. novem­ber 19. nap­ján, haj­na­li 4 óra körül meg­je­len­tek annak házá­nál és oda isme­ret­len módon bemen­tek. Amíg a fel­nőtt­ko­rú vád­lott a kony­há­ban figyelt, a fia­tal­ko­rú társa az ágy­ban alvó sér­tett­re tér­delt, lám­pá­val az arcá­ba vilá­gí­tott és pénzt köve­telt tőle, miköz­ben ököl­lel a vál­lán meg­ütöt­te. Az idős férfi nem adott pénzt a déd­uno­ká­já­nak, aki emi­att őt az ágy­ról lerán­tot­ta és a párna alatt elhe­lye­zett 70.000,- Ft kész­pénzt elvet­te. Az így meg­szer­zett pén­zen tár­sá­val meg­osz­toz­tak.

Más­nap, szin­tén a haj­na­li órák­ban a fiú egye­dül ment el a sér­tett­hez azért, hogy a mara­dék nyug­dí­ját meg­sze­rez­ze. Ez alka­lom­mal is az alvó fér­fi­ra tér­delt, miköz­ben az arcát ütöt­te és a többi pénzt köve­tel­te tőle. Mikor a sér­tett nem adott neki pénzt, az ágy­ból kirán­gat­ta, az ágyat átku­tat­ta, de újabb pénz­össze­get már nem talált. Mialatt a déd­uno­ká­ja az ágyat kutat­ta át, a sér­tett magá­hoz vett egy cső­fo­gót és azzal véde­ke­zés­kép­pen fejen ütöt­te a fia­talt, aki emi­att nyom­ban távo­zott a hely­szín­ről.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sét, tár­sá­val szem­ben pedig fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vád­ira­tá­ban.