Főoldal » Archív » Idős személyektől csaltak ki pénzt az ál gázszerelők

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség csa­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 57 éves és egy 31 éves mis­kol­ci fér­fi­val szem­ben, akik magu­kat hiva­ta­los sze­mély­nek vagy gáz­sze­re­lő­nek kiad­va több idős sze­mély­től pénzt csal­tak ki.

A vád sze­rint a két férfi – apa és fia – 2018. már­ci­us 27-én és 28-án több Nóg­rád megyei tele­pü­lé­sen is meg­je­lent, ahol a kataszt­ró­fa­vé­de­lem mun­ka­tár­sa­i­nak vagy gáz­sze­re­lő­nek kiad­va magu­kat azzal az ürüggyel jutot­tak be idős sze­mé­lyek laká­sá­ba, hogy ott a gáz­kon­vek­to­ro­kat kell ellen­őriz­ni­ük. A vád­lot­tak ezen alkal­mak­kor min­dig for­ma­ru­há­ba öltöz­tek, és azon név­ki­tű­zőt visel­tek, hogy ezzel is hite­le­seb­bé tegyék magukat.

Miu­tán az idős embe­rek laká­sá­ba beju­tot­tak, a gáz­kon­vek­to­rok felü­le­tes meg­te­kin­té­sét köve­tő­en közöl­ték a tulaj­do­nos­sal, hogy azok élet­ve­szé­lye­sek, akár fel is rob­ban­hat­nak, így azok meg­ja­ví­tá­sa elen­ged­he­tet­le­nül szük­sé­ges. A javí­tás költ­sé­ge­it alkal­man­ként 44 000- 76 000 forint közöt­ti összeg­ben jelöl­ték meg, mely­nek felét elő­leg­ként a hely­szí­nen kel­lett kifi­zet­nie a sértetteknek.

A legá­lis tevé­keny­ség lát­sza­tá­nak fenn­tar­tá­sa érde­ké­ben a vád­lot­tak a pénz átvé­te­le­kor egy vál­lal­ko­zá­si szer­ző­dést is kitöl­töt­tek, mely­ben a javí­tá­sok kivi­te­le­ző­je­ként egy nem léte­ző céget tün­tet­tek fel.

A vád­lot­tak a mun­kát nem végez­ték el, arra egyéb­ként sem lett volna szük­ség, mivel vala­mennyi gáz­ké­szü­lék hibát­la­nul műkö­dött, és a négy sér­tett részé­re sem fizet­ték vissza a jog­ta­la­nul átvett, össze­sen 108 000 forintot.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, a sér­tet­tek kárá­nak meg­té­rí­té­sé­re és a több mint 260 000 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re köte­le­zé­sü­ket indítványozta.