Főoldal » Archív » Időseket kifosztó bűnbanda tagjaival szemben emelt vádat Békéscsabán az ügyészség- A Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség 11 rend­be­li, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat két, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű nő, vala­mint tár­sa­ik ellen, akik ország­szer­te idős sér­tet­te­ket káro­sí­tot­tak meg.

Az 51 éves gyáli és a 39 éves nyír­egy­há­zi nő rég­óta isme­rik egy­mást, jelen ügyet meg­elő­ző­en is több­ször követ­tek el közö­sen vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket. Az idő­sebb nő 2018 októ­be­ré­ben sza­ba­dult a bör­tön­ből, ezt köve­tő­en ismét kap­cso­lat­ba lépett fia­ta­labb tár­sá­val, és elha­tá­roz­ták, hogy abból sze­rez­nek pénzt, hogy egye­dül élő, idős sér­tet­te­ket fosz­ta­nak ki. A fia­ta­labb nő fel­ada­ta az volt, hogy tömb­ház­ban élő sér­tet­te­ket kisze­mel­ve azok laká­sá­ba külön­bö­ző hamis indo­kok­kal bejus­son, majd őket szó­val tart­sa, figyel­mü­ket elte­rel­je, mialatt az idő­sebb nő a laká­sok­ba besur­ran­va kuta­tást végez és magá­hoz veszi a talált érté­ke­ket. A fel­de­rí­tés meg­ne­he­zí­té­se érde­ké­ben a ter­hel­tek a bűn­cse­lek­mé­nye­ket lakó­he­lyük­től távol, az ország külön­bö­ző váro­sa­i­ban követ­ték el. A hely­szín­re jutás­hoz, majd a meg­szer­zett érté­kek elvi­te­lé­hez két bün­te­tett elő­éle­tű buda­pes­ti férfi sofőr­ként nyúj­tott segít­sé­get nekik, míg az egyik sofőr szin­tén bün­te­tett apja biz­to­sí­tot­ta a gép­ko­csit. A fia­ta­labb nő anyja pedig 1.200.000 forin­tot rej­tett el, tudva annak bűnös eredetéről.

A két nő három hónap lefor­gá­sa alatt – 2019 janu­ár és ápri­lis között – 11 idős sér­tett laká­sá­ba jutott be Békés­csa­bán, Deb­re­cen­ben, Mis­kol­con, Sze­ge­den, Gyön­gyö­sön, Duna­ke­szin, Szen­te­sen, Jász­be­rény­ben, vala­mint Mező­kö­ves­den, és össze­sen közel 25 mil­lió forint érték­ben tulaj­do­ní­tot­tak el kész­pénzt és arany éksze­re­ket. A zsák­mány nagyobb részét meg­él­he­té­sük­re for­dí­tot­ták. A nyo­mo­zás során 1 mil­lió forint érté­kű arany ékszert és 5,5 mil­lió forint kész­pénzt fog­lal­tak le tőlük, ille­tő­leg lefog­lal­ták az egyik sofőr 2,4 mil­lió forint érté­kű autó­ját is, amit szin­tén a bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó pénz­ből vásárolt.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a két nőt és a bűn­cse­lek­mé­nyek­hez sofőr­ként segít­sé­get nyúj­tó bűn­tár­sa­i­kat vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re, az autót biz­to­sí­tó fér­fit fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, míg a fia­ta­labb nő bűn­pár­to­lás­sal vádolt any­ját bocsás­sa pró­bá­ra. A járá­si ügyész­ség indít­vá­nya kiter­jed arra is, hogy a bíró­ság köte­lez­ze a ter­hel­te­ket a sér­tet­tek­nek oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re és a nyo­mo­zás során fel­me­rült több mint 5 mil­lió forint össze­gű bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is. Az eljá­rás a Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.