Főoldal » Hírek » Idősekre szakosodott bűnbanda

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen a hat fős tár­sa­ság ellen, akik 2018 októ­be­re és 2019 augusz­tu­sa között idős­ko­rú sér­tet­te­ket fosz­tot­tak ki.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tők mód­sze­re az volt, hogy külön­bö­ző indo­kok­ra hivat­koz­va két vád­lott bement az idős, egye­dül élő sér­tett­hez, aki­nek figyel­mét elte­rel­ték, miköz­ben har­ma­dik tár­suk a lakás­ba besur­ran­va érté­ke­ket tulaj­do­ní­tott el. A vád­lot­tak rend­sze­rint arra hivat­koz­tak, hogy a közel­ben lévő eladó vagy kiadó lakás tulaj­do­no­sát sze­ret­nék meg­vár­ni, illet­ve vihar­ká­ro­kat kíván­ják fel­mér­ni, vagy egy­sze­rű­en csak egy pohár vizet kértek.

Az emlí­tett módon a vád­lot­tak 9 idős­ko­rú sér­tet­től tulaj­do­ní­tot­tak el éksze­re­ket, illet­ve kész­pénzt, ezál­tal pedig több, mint négy­mil­lió forint kárt okoztak.

Mivel a vád­lot­tak az érté­ke­ket olyan sze­mé­lyek­től tulaj­do­ní­tot­ták el, akik idős koruk miatt a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re, elhá­rí­tá­sá­ra csak kor­lá­to­zot­tan vol­tak képe­sek, így a cse­lek­mény nem lopás­nak, hanem kifosz­tás­nak minő­sül, ami­ért a tör­vény 1- 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát írja elő.