Főoldal » Hírek » Időskorú nő nyakláncát tépte ki egy lépcsőházban – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 43 éves fér­fi­val szem­ben, aki segít­sé­get szín­lel­ve egy lép­cső­ház­ban támadt egy idős nőre. Az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta. 

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű férfi két fel­té­te­les sza­bad­ság hatá­lya alatt állt. A vád sze­rint az elkö­ve­tő 2023 júni­u­sá­ban, dél­előtt, köve­tett egy idős­ko­rú nőt, és bement utána a lép­cső­ház­ba. A férfi szóba ele­gye­dett a nővel, azt ajánl­va, segít fel­vin­ni a cso­mag­ja­it. A sér­tett ezt gya­nút­la­nul elfo­gad­va átad­ta a tás­ká­ját. A férfi ekkor a tás­ká­val előre sza­ladt a lép­csőn, majd kilop­ta a tás­ká­ból a nő pénz­tár­cá­ját és vissza­tért az ala­cso­nyabb eme­le­ten álló sér­tett­hez. Ami­kor a nő a laká­sa ajta­ját pró­bál­ta kinyit­ni, a férfi ráfo­gott a kezé­ben tar­tott tás­ká­ra, azt húzta, és meg­pró­bál­ta meg­sze­rez­ni. A sér­tett ellen­ál­lá­sa miatt azon­ban végül inkább a nő nyak­lán­cát tépte ki és mene­kült el. A nyak­lánc leté­pé­se a nőnek könnyű sérü­lé­se­ket okozott.

A fér­fit a rend­őrök hat nap alatt azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták, azóta letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség idős­ko­rú sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben. A táma­dó­val szem­ben az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a vád­ira­tá­ban azzal, hogy nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra, vala­mint ren­del­je el 2 koráb­bi fel­té­te­les sza­bad­ság vég­re­haj­tá­sát. A vád­ha­tó­ság indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a meg­szer­zett zsák­mány ere­jé­ig a bíró­ság alkal­maz­zon vagyonelkobzást.

A vád­lott erő­sza­kos több­szö­rös vissza­esői minő­sé­gé­re figye­lem­mel a tör­vény akár 20 év sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát is lehe­tő­vé teszi.

A fel­vé­tel ele­jén az lát­ha­tó, ahogy az elkö­ve­tő bemegy a lép­cső­ház­ba  a nő után, majd szóba ele­gye­dik vele a lépcsőn.