Főoldal » Archív » Időskorú sértett értékeit próbálta eltulajdonítani – gyorsított eljárásban állította bíróság elé az ügyészség

A vád­lott egy 84 éves, vil­la­mos­ra fel­szál­ló nő kabát­zse­bé­ből pró­bál­ta kiemel­ni az érté­ke­it. 1 év 8 hónap letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te első­fo­kon a bíró­ság; az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért fellebbez.

A vád sze­rint a 48 éves férfi 2018. novem­ber 21-én elha­tá­roz­ta, hogy a tömeg­köz­le­ke­dé­si jár­mű­ve­ken uta­zó­kat fog kizse­bel­ni. Ennek érde­ké­ben a kora dél­utá­ni órák­ban, a Buda­pest V. és IX. kerü­let­ben, a 2-es jel­zé­sű vil­la­mos vona­lán több sze­rel­vény­re is fel­szállt, és meg­fi­gyel­te a jár­mű­ve­ken, illet­ve a meg­ál­lók­ban tar­tóz­ko­dó­kat. Uta­zá­sa során a vád­lott kitért a Vörös­mar­ty téren lévő kará­cso­nyi vásár­ba is, és keres­te az alkal­mas áldozatot.

A férfi a IX. kerü­let, Fővám téren átment a 47-49-es vil­la­mos meg­ál­ló­já­ba, ahol fel­fi­gyelt a 84 éves nőre, aki mind­két kezé­vel cipe­ke­dett. A vád­lott a sér­tett mögé lépett, aki­nek a fel­szál­lás­kor - takar­va a moz­du­la­tát - bele­nyúlt az egyik kabát­zse­bé­be, abban azon­ban csak egy kul­csot talált.

A vád­lott így végül érté­kek meg­szer­zé­se nél­kül egy másik köz­le­ke­dé­si esz­köz­re vál­tott. A férfi moz­gá­sát civil ruhás nyo­mo­zók végig követ­ték, majd egy HÉV-megállóban elfogták.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban - már az elfo­gá­sá­tól szá­mí­tott 9. napon - bíró­ság elé állította.

A vád alap­ján a bíró­ság a napok­ban tar­tott tár­gya­lá­son a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit bűnös­nek mond­ta ki – a cse­lek­ményt lopás kísér­le­té­nek minő­sít­ve – és 1 év 8 hónap letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, egy­út­tal elren­del­te egy koráb­bi fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tá­sá­nak végrehajtását.

Az íté­let nem jog­erős, a kerü­le­ti ügyész­ség az íté­let ellen fel­leb­bez a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sabb bün­te­tés és súlyo­sabb minő­sí­tés meg­ál­la­pí­tá­sa érde­ké­ben, mert állás­pont­ja sze­rint - mivel a sér­tett idős korá­nál fogva a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan volt képes - a cse­lek­mény kifosz­tás kísér­le­té­nek minősül.