Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rendezvények » Igazságügyi szervek e-ügyintézési munkacsoportja tartott ülést a Debreceni Járási Ügyészségen - FOTÓVAL

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség az elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zés­sel kap­cso­la­tos prob­lé­mák meg­vi­ta­tá­sa és javas­la­tok kidol­go­zá­sa cél­já­ból a rend­őr­ség, az ügyész­ség és bíró­ság kép­vi­se­lő­i­nek rész­vé­te­lé­vel ren­de­zett hét­főn e-ügyintézési mun­ka­cso­port ülést a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség épületében.

Az érte­kez­le­tet dr. Pocsai Edit főügyész nyi­tot­ta meg, amely során hang­sú­lyoz­ta, hogy a társ­szer­vek közös célja a zök­ke­nő­men­tes mun­ka­vég­zés és hogy az elekt­ro­ni­kus úton meg­kül­dött ügy­ira­tok meg­fe­le­lő­en meg­ér­kez­ze­nek a rend­őr­ség­ről az ügyész­ség­re, majd onnan a bíróságra.

A szak­mai prog­ram fel­ve­ze­té­sé­nél dr. Pálin­kás And­rás ügyész hang­sú­lyoz­ta, hogy a mun­ka­cso­por­tot azért hív­ták össze, hogy a társ­szer­vek közöt­ti elekt­ro­ni­kus kap­cso­lat­tar­tás gör­dü­lé­ke­nyeb­bé váljon.

Az irány­adó sza­bá­lyok sze­rint a 2018. janu­ár 1. után indult bün­te­tő­ügyek­ben köte­le­ző az elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zés a hiva­ta­los szer­vek és meg­ha­tá­ro­zott sze­mé­lyek, külö­nö­sen a védők kap­cso­lat­tar­tá­sa során. Ez a gya­kor­lat­ban azt jelen­ti, hogy a nyo­mo­zá­sok során kelet­ke­zett ügy­ira­to­kat a nyo­mo­zó ható­sá­gok­nak elekt­ro­ni­kus úton kell meg­kül­de­ni­ük az ügyész­ség­re, ahon­nan vád­eme­lés ese­tén elekt­ro­ni­ku­san továb­bít­ják a bíróságra.

Az egyes ható­sá­gok az irat­kül­dés cél­já­ból külön­bö­ző szá­mí­tó­gé­pes prog­ra­mo­kat hasz­nál­nak. A rend­sze­rek külön­bö­ző­sé­ge és az egyes bűn­ügyek­ben kelet­ke­zett ira­tok ter­je­del­me miatt szük­sé­ges köz­pon­ti lépé­se­ket tenni a nyo­mo­za­ti ira­tok ren­de­zett, vala­mennyi szerv által haté­ko­nyan hasz­nál­ha­tó kül­dé­se és foga­dá­sa érdekében.

A köz­vet­len tanács­ko­zá­son mind­há­rom szerv szak­mai és infor­ma­ti­kai kép­vi­se­lői aktí­van részt vet­tek, az egyes ügyek­ben fel­me­rü­lő konk­rét prob­lé­mák­ra tény­le­ges gya­kor­la­ti meg­ol­dá­so­kat kínáltak.

A mun­ka­cso­port ülé­sé­nek konk­lú­zi­ó­ja, hogy a tech­ni­kai rend­sze­re­ket folya­ma­to­san fej­lesz­te­ni kell. Az elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zést napi szin­ten foly­ta­tó szak­em­be­rek a köz­pon­ti fej­lesz­tők­nek a tanács­ko­zá­son meg­osz­tott ügy­in­té­zé­si tapasz­ta­la­tok és meg­fo­gal­ma­zott aján­lá­sok továb­bí­tá­sá­val nyúj­ta­nak segítséget.