Főoldal » Hírek » Iharosberényben történt rendőrök sérelmére elkövetett bűncselekmény – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

Az ügy­ben a Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt ren­delt el újabb nyo­mo­zást a Somogy vár­me­gyei férfi ellen.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­sé­gen hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt bün­te­tő­el­já­rás volt folya­mat­ban. A nyo­mo­zó ügyész 2024. feb­ru­ár 14-én ter­ve­zett eljá­rá­si cse­lek­mény elvég­zé­se cél­já­ból meg­je­lent a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sít­ha­tó sze­mély Somogy vár­me­gyei tele­pü­lé­sen lévő tar­tóz­ko­dá­si helyén.

A 6 órára ter­ve­zett kuta­tás kez­de­tén a férfi rátá­madt a – Nagy­atá­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság állo­má­nyá­ba tar­to­zó ­– nyo­mo­zá­si cse­lek­mény biz­to­sí­tá­sa cél­já­ból jelen­lé­vő rendőrökre.

A rend­őrök több­szö­ri fel­szó­lí­tást köve­tő­en két riasz­tó lövést adtak le.

A saj­tó­ban meg­je­lent egyes hírek­kel ellen­tét­ben, az elkö­ve­tő­nél nem volt lőfegy­ver és az intéz­ke­dés során nem tör­tént sze­mé­lyi sérülés.

Az ügy­ről rész­le­te­sebb tájé­koz­ta­tást az elsőd­le­ges nyo­mo­za­ti cse­lek­mé­nyek elvég­zé­sét köve­tő­en, vár­ha­tó­an pén­te­ken adunk.